Date: Tue, 20 Feb 2024 10:39

 

1290:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

 

 

Hej!

 

100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom 100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i mitt sökande efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa svenska pastorer i Sverige undviker att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga svenska yrkespastorer har genom detta valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.

 

Falskhetens Hillsongkyrka (kyrkan som alltid ljuger) i Stockholm, tillhörande det onda svenska trossamfundet Pingst FFS, fysiskt avvisade monstret Torsten när monstret Torsten första gången besökte pingstsekten söndagen 2016-07-03. Två år senare återbesökte monstret Torsten Hillsekten i Stockholm vid två söndagar (2018-07-22 samt 2018-07-29), och Hillsekten omedelbart sparkade igen ut monstret vid bägge besöken. Söndagen 2019-10-13 besökte monstret Hillsekten, och Hillsekten igen sparkade ut monstret, och Hillsekten ringde till Polisen för att bli av med monstret. Hillsektens svenska sektledare, Andreas Nielsen, absolut vägrar att uppge något faktiskt och Bibliskt skäl till Hillsong Swedens utsparkanden av monstret Torsten. Pingst FFS ledare stödjer Hillsong Network of Churches globala bannlysning mot monstret Torsten.

http://www.kyrkor.be/Hillsong-Stockholm_Andreas-Nielsen_Sweden.htm

 

Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen 2002 ifrån en av Pingströrelsens sekteristiska församlingar, och Pingstkyrkan Filadelfia i Stockholm (info@filadelfia.nu) försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag enträget vädjat till Sveriges kyrkor om hjälp. Ingen kyrka i Sverige, emellertid, erbjuder att avhjälpa dessa två behov.

 

För varje dag, vecka, år och decennium av mitt liv, i väntan på en kyrkas välkomnande hjälp, som förverkas genom svenska pastorers obarmhärtiga ondska, försvåras samtidigt de naturliga förutsättningarna till äktenskap och familjebildning. Hittills har samtliga Sveriges pastorer och präster gjort sitt yttersta för att försvåra och förstöra mitt liv genom aktiv ondska eller försummelse. Om Sveriges pastorer hade samveten skulle de skämmas, men eftersom svenska pastorer är svenskar är de vanligtvis mer samvetslösa, hjärtlösa och onda än vad kyrkliga ledare är i andra kulturer, och eftersom Sveriges pastorer är pastorer är de normalt mer lögnaktiga och lömska än sekulära människor. Guds vilja är att pastorer i Sverige omvänder sig från deras sataniska obarmhärtighet och illvilja, och istället erbjuder att hjälpa en felaktigt exkommunicerad hjälpsökande människa i nöd.

 

Svenska pastorers kärlekslösa respons till min enkla vädjan om hjälp och svenska pastorers ovilja att välkomnande hjälpa, i sökandet av lärjungamässigt kristen gemenskap och i mitt sökande efter kontakt med en kristen kvinna, påvisar att många svenska pastorer är obarmhärtiga, omänskliga och grymma. Det skulle vara oansvarigt att inte uppmana Sveriges pastorer till omvändelse när evidensen är svenska pastorers obarmhärtighet, omänsklighet, grymhet och ondska. För samhällen och världen bör kristna pastorer utgöra föredömen i Kristuslikhet – inte varnande exempel på satans omänsklighet. Sveriges svenska pastorer bör därför omvända sig från svenskpastoral obarmhärtighet, svenskpastoral omänsklighet, svenskpastoralt oförstånd, svenskprästerlig heresi, samt svenskpastoral lydnad till satan.

 

Några svenska pastorers lögner och ondska, och sedermera övriga kyrkors ovilja till kommunikation och förvägrad hjälp, har vållat samt befäster inte endast en personligt olycklig livssituation men också betraktelsen av svenska pastorer som obarmhärtiga, omänskliga och sataniska. Jag vädjar därför till svensk kyrklighet att Sveriges sataniska pastorer/präster ska omvända sig från deras ondska, till att istället eftersträva förnuft och godhet, inte endast av personliga skäl, men även som ett gott vittnesbörd till de observatörer som ännu inte har välkomnat Jesus Kristus som sin personlige frälsare. Svenska pastorer förfogar över en god seger för kyrklighetens trovärdighet och ett gott vittnesmål i denna följetong, om Sveriges pastorer väljer att avslutande vilja lyda Gud och att därmed hjälpa. Kommunikation är botemedlet för kommunikationsbrist, en problemlösande förutsättning och pragmatiskt nödvändigt. Någon pastor måste faktiskt kommunicera en vilja att välkomna samt en vilja att konkret hjälpa. Jag vädjar därför till någon kristen kyrka som vill hjälpa att meddela det, så att den kyrkan kan kommunicera och träffa mig. I svenska kyrkors fullständiga avsaknad av kristen vilja att hjälpa, förblir svensk kyrklighet en skam - och internationellt sett även ett varnande exempel på ogudaktig kyrklighet.

 

Utan att ha träffat mig, uppfattas några svenska pastorer att bedöma Torsten som psykiskt utvecklingsstörd. Flera svenska pastor i Stockholm och i Sverige, som aldrig har träffat Torsten, har avvisat Torsten från intagning till sina församlingar då de har uttryckt att Torstens behov egentligen är av psykiatrisk art och att Torsten därför är för mycket resurskrävande. Sekteristiskt osunda Södermalmskyrkan (info@sodermalmskyrkan.org) beslutade att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom Torsten inte kunde intyga ”ovillkorligt förtroende till Södermalmskyrkans maktmissbrukande pastorer, och därför avvisades Torstens ansökan om medlemskap där. Stockholm Vineyard falskt anklagade Torsten för problem med sina känslor samt att Torsten inte är ”den sortens” person som Vineyard Norden (http://www.vineyard.se) vill godkänna. Den lögnaktige och okristliga församlingsgrundaren i Evangeliska Frikyrkan (http://www.efk.se/om-efk/var-organisation/programstyrelser-inom-efk.html), svensken Kjell-Axel Johansson (kaj@gmx.it, info@newwine.se, info@efk.se), med sitt kyrksviniga hyckleri (http://kjellaxel.wordpress.com/about), uteslöt Torsten från Vineyard (http://www.vineyard.se) med motiveringen ”du är inte den sortens person vi vill sätta vår stämpel på”, och svensken Kjell-Axel Johansson har även efter två decennier efter hans uteslutningen mot Torsten ifrån Vineyard vägrat att förtydliga vilken ”sorts” människor han inte godkänner. Dessa lögnaktiga, falska och sataniska svenska pastorer saknar förstånd, saknar omdöme, saknar barmhärtighet, saknar kärlek, och saknar Guds ledning. Eftersom pastorerna är svenskar är de exceptionellt hjärtlösa och moralförvirrade, och eftersom pastorerna är pastorer är de exceptionellt lögnaktiga och lömska. Svenska pastorer och kyrkliga ledare, i deras avsky mot fakta och deras hat mot sanning, och i deras avvisande mot oskyldige Torsten, beter sig identiskt med satan.

 

Svensk sjukvård klassificerar Torsten som narcissistiskt personlighetsstörd samt att Torsten har stora svårigheter i kontakten med andra människor”, ”tankeinnehåll av viss vanföreställningskaraktär” och ”drar sig undan, isolerar sig”. Svensk sjukvård saknar i dessa klassifikationer något underlag, saknar medicinsk indikation och saknar professionalism. Den pinsamt okunniga svenska medicinsk-expertisen reagerar instinktivt enligt de tio kulturella deviserna i Sverige, med åtföljande logik; eftersom Torsten bryter mot svensk Jantelag är Torsten störd. Enligt svensk sjukvård är kristen Gudstro ofta synonymt med tankeinnehåll av vanförställningskaraktär. Svensk medicinsk expertis missriktar orsakssambandet mellan uteslutning från kyrkor och utanförskap/ensamhet, och tolkar istället att Torsten har själv valt att isolera sig ifrån sin omgivning. Det faktum att svenskar i internationella jämförelser kan uppfattas som socialt reserverade, ovänliga och misstänksamma mot främlingar medför ökad kontaktsvårighet för icke-svenskar (som t.ex. Torsten) att etablera kontakt med just svenskar.

 

Svenska pastorer föredrar att demonstrera sin obarmhärtighet och ondska istället för att vilja välkomna och vilja hjälpa. Svenska pastorer borde bekänna sina tillkortakommanden och tackla sina församlingsproblem, men istället väljer svenska pastorer att exkommunicera sanningsanförarna, eftersom kyrkliga pastorer som regel hatar sanning. I stället för att stödja evangelisation väljer svenska pastorer att bannlysa evangelisterna. Allt fler svenska pastorer anammar hellre feministteologins och pro-gayteologins heresier än att erkänna Gudsordnade genusroller och Biblisk sexualetik. Sveriges förvirrade präster tycks hellre söka Sveriges Riksdags godkännande än att lyda Gud, och svenska präster tycks hellre vilja skända Guds ordning genom att välsigna homosexuella partnerskap, homosexuella äktenskap och liknande avskyvärda skamligheter än att forma kristet lärjungamässiga församlingar. Svenska pastorer begår äktenskapsbrott, skilsmässa och välsignar trolösa omgiften, men vägrar att bistå ogifta män och kvinnors efterfrågan om hjälp till kristet social gemenskap för att underlätta inledande av genuint kristna äktenskap. I stället för ödmjuk och ärlig kommunikation väljer svenska pastorer lögn, förtal och nonchalans. Sveriges svenska pastorer älskar lögnen och ondskan mer än sanning och godhet. För svenskheretiska trossamfundet Svenska Kyrkan är Sveriges Riksdag i praktiken Guds Ord. Det mest sviniga och antikristliga kyrkoetablissemanget på jorden är det svenska.

 

Satans svenska pastorer ljuger och förtalar Torsten (http://www.kyrkor.be/071113.htm), och när Torsten söker kontakt med Sveriges pastorer hänvisar många av satans svenska pastorer Torsten istället till psykiatriker, specialister, terapeuter eller själavårdare.

 

Pingströrelsens tidigare samfundsledare och djävulska pingstpastor, Sten-Gunnar Hedin (sten-gunnar.hedin@pingst.se), konstaterade genom hans utsedda pingstombud (http://www.kyrkor.be/pingst.htm), att Torsten inte kan frikännas från svenska Pingströrelsens anklagelse mot Torsten; anklagelsen att Torsten utgör en besvärlig människa, och att svenska Pingströrelsens uteslutning av Torsten därför är försvarbart förståelig. Pingströrelsen har inte redogjort något annat skäl till sina falska anklagelser och förolämpningar mot Torsten än att hänvisa till djävulska Kjell-Axel Johanssons grundlösa ärekränkning mot Torsten; att Torsten inte är en godkänt sort. Sveriges djävulska pastorer älskar att ljuga, och beskyddar sina pastorskollegors lögner, men utesluter offren för pastorernas lögner och avvisar de oskyldiga kristna. Sveriges djävulska Pingstpastor Sten-Gunnar Hedin (http://www.kyrkor.be/franfiladelfia050112.htm), i stället för att tala sanning och därmed omvända sig från svenska Pingströrelsens ondska och lögner mot Torsten, hänvisade han den falskt anklagade och grundlöst uteslutna Torsten till själavård ”… vill jag att du söker vårt samtalscenter, där finns möjlighet till enskild själavård…” eftersom Torsten hade begärt en förklaring ifrån Sveriges Pingströrelse till Pingströrelsens uteslutning av Torsten.

 

Pingströrelsens tidigare trossamfundsledare och djävulska pingstpastor, Pelle Hörnmark (pelle.hornmark@pingst.se), besvarade Torstens vädjan om tillhörighet i en kristen kyrka (http://www.kyrkor.be/100601.htm) med svenska Pingströrelsens karakteristiskt avvisande ondska ”Kan du vara vänlig att ta bort mig från din mejl lista efter nästa brev. Mvh Pelle Hörnmark”. Den nuvarande föreståndaren för djävulens svenska trossamfund ”Pingströrelsen” (Pingst – fria församlingar i samverkan), Daniel Alm (daniel.alm@pingst.se), har absolut vägrat att omvända sig från hans personliga avvisning mot oskyldige Torsten. Den svenska Pingströrelsen, som orättfärdigt och utan motivering uteslöt Torsten som medlem, som därefter försvarade den orättfärdiga uteslutningen med en grundlös anklagelse om att Torsten eventuellt kunde ha uppfattats som en besvärlig människa, och som alltjämt vägrar att erkänna uteslutningen av Torsten som en synd, har avvisat kommunikation med Torsten genom samtliga Pingströrelsens högsta ledare. Svenska Pingstkyrkoledare hatar sanning och uppför sig som satan.

 

Stanley Sjöberg (stanley@webbkyrkan.com), den heretiska, ständigt antagonistiska, arroganta och djävulska Pingstpastorn, besvarade Torstens vädjan efter en kristen kyrka med en hjärtlös och tanklös kommentar ”Ingen kan få hjälp på det här sättet! Det är otänkbart att ens svara på Dina önskningar.

 

Livets Ord i Uppsala (http://www.livetsord.se) besvarade Torstens efterfrågan om en kristen kyrka via hycklande svenskpastorn Robert Ekh (robert.ekh@livetsord.se) med okristligt avvisande och dödande ord ”Jag begär att min mejladress raderas.” Livets Ord i Uppsala avvisade efterfrågan om bön (bon@livetsord.se) för en kristen kyrka med orden ”Tack för dina brev. Vi behöver inte fler.” Livets Ord i Uppsala receptionist (info@livetsord.se) besvarade Torstens efterfrågan om en kristen kyrka med likgiltig kyla ”Vi tackar för dina mail men vi skulle uppskatta att inte få mer av era mail.”. Livets Ords svenska hyckleri och ytlighet ekar utöver världen.

 

Axplock från andra svenska kyrkliga trossamfunds avvisningar av Torsten: http://www.kyrkor.be/satans-svenska-kyrkliga-trossamfund.htm.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i mitt sökande efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

 

Existerar en kristen kyrka inom Sverige som vill välkomna?

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan:  http://www.kyrkor.be.

 

Weirdo-king of Thailand pretends to be a god - who by military court practice and by penal code Article 112 lèse majesté law - demands to be worshipped! Thus, the Thai Monarchy is characteristically satanic.:  https://bit.ly/3EcXzlI