Översikt av Pingströrelsens motvilja att utreda uteslutningsorsak.

 

 

 

SAMMANFATTNING:

Pingströrelsen (Pingst ffs) är oförmögen att förklara uteslutningsorsak från Pingstkyrkan. Efter Torstens påtryckningar mot Pingströrelsen för att Pingst ffs skulle vilja acceptera initiering till en utredning av uteslutningsorsak, erbjuder motvilligt Pingst ffs en förhalad inledning till ett (sken)samtal. Det enstaka samtalet med Pingst ffs resultatlöst besvarade frågan om uteslutningsgrund från Pingstkyrkan. Pingst ffs är förblivande ovillig till utredning av orsak till medlemsuteslutningen från Pingstkyrkan.

 

 

 

1.            031112 - 041227   Torsten skriver fem vädjandebrev till Filadelfia Stockholm under ett års tid utan att Filadelfia Stockholm behjälpligt bemöter kommunikationsförsöken.

 

2.            041118   Torsten skriver till Filadelfia Stockholm och berömmer några enkla medlemmars sundhet i jämförelse med dess kyrkliga ledarskap, och erinrar Filadelfiakyrkan om dess kommunikationsbrist.
Brev till Filadelfiakyrkan 041118

 

3.            041227   Torsten skriver till Pingst ffs församlingskonsult och efterlyser kommunikation med Pingst ffs som en möjlighet till problemlösning.
Brev till Pingst ffs 041227

 

4.            Efter femton dygn hade Pingst ffs ännu ej besvarat Torstens efterlysning om kommunikation med Pingst ffs.

 

5.            050111   Torsten skriver på nytt till Pingst ffs för att söka dialog och samarbete till en utredning. För att motivera Pingst ffs till tvåvägskommunikation bifogas brevet till ca 250 Pingstkyrkor i Sverige.
Brev till Pingst 050111

 

6.            050111   kl. 13:35   Ordförande för Pingst ffs Lars Ivar Nilsson ringer till Torsten och samtalar 5 minuter. Pingst ffs ordförande upplyser att medlemsärenden endast kan angå respektive församling. Pingst ffs ordförande meddelar samtidigt att Filadelfia Stockholm och där Pingstpastor Sten-Gunnar Hedin är rätt kontaktväg i frågan. Pingst ffs ordförande kungör att han har informerat Sten-Gunnar Hedin.

 

7.             050112   Torsten skriver ett vädjande brev till Filadelfiaförsamlingens Pingstpastor Sten-Gunnar Hedin.
Brev till Filadelfiakyrkan 050112

 

8.            050112   Filadelfia Stockholm besvarar brevet och inbjuder till möjlighet att boka ett samtal. Pingstpastor Sten-Gunnar Hedin antyder i sitt svar att den eftersökta hjälpen till uteslutningsutredning och eventuellt nytt församlingsmedlemskap förutsätter själavård.
Brev från Filadelfiakyrkan 050112

 

9.            050112   Torsten ringer till Filadelfiakyrkan och blir erbjuden tid till samtal för utredning av medlemsuteslutningen tidigast efter trettiofyra  dygn.

 

10.         050112   Torsten besvarar Pingstpastor Sten-Gunnar Hedins brev och förtydligar syften och förväntningar på det inplanerade samtalet. Torsten understryker sin vilja att det kommande samtalets karaktär bör vara problemlösande och konstruktivt med praktisk utgång.
Brev till Filadelfiakyrkan 050112

 

11.         050201    kl. 11:25   Filadelfiakyrkan i Stockholm ringer via Per-Inge Andersson vid Filadelfiakyrkans ”samtalscenter” och meddelar att Pingstpastor Sten-Gunnar Hedin inte längre har tid till ärendet, men att samtalet istället kan föras via Filadelfiaförsamlingens ”samtalscenter”.

 

12.         050201   Torsten skriver till Filadelfiakyrkan i Stockholm och informerar att den första frågan som Filadelfiakyrkan förväntas att besvara vid det inplanerade mötet är ”Varför blev Torsten utesluten från Pingstkyrkan Stockholm Karisma Center?
Brev till Filadelfiakyrkan 050201

 

13.         050204   kl. 12:45   Per-Inge Andersson från Filadelfiakyrkans ”samtalscenter” ringer och meddelar ändrad tid för samtal till 050215 kl.12:00. Filadelfiaförsamlingen ringer ytterligare ett senare tillfälle och meddelar ombokning av tid till 050216 kl.13:00.

 

14.         050216   Torsten träffar Pingst ffs representant Per-Inge Andersson (direkt hänvisad via Sten-Gunnar Hedin och indirekt utsedd via ordförande för Pingst ffs Lars Ivar Nilsson). Den i förväg deklarerade primära avsikten med samtalet med Pingst ffs om redogörelse av uteslutningsorsak respekterades inte av Pingst ffs. Filadelfia Stockholm uppgav att de inte kunnat kontakta Karisma Center som nyttjade gemensamma gudstjänstlokaler i Filadelfiakyrkan, och saknade därför förklaring till medlemsuteslutningen. Pingst ffs konstaterade däremot att ”vi kan inte se någon orsak till att utesluta, men du har upplevts som besvärlig” samt ”vi kan inte frikänna dig”. Torsten insisterade att Pingst ffs bör kunna redogöra för en uteslutningsorsak. Pingst ffs gav löfte att inom några (fyra) dagar framställa en vädjan till Karisma Center om redogörelse för skäl till uteslutningen.
Frågor till Pingst ffs 050216

 

15.         050220   Pingst ffs respekterade inte sitt löfte att kontakta Karisma Center.

 

16.         050220   Torsten skriver till hela Pingströrelsen och redogör för Filadelfiakyrkans vämjeliga ynkedom samt tillrättavisar Pingst ffs och manar Pingströrelsen till besinning.
Brev till Pingströrelsen 050220