----- Original Message -----

From: GLOCALNET

To: hedin@filadelfia.nu

Sent: Sunday, February 20, 2005 2:18 PM

Subject: Om att liera med lögnaren

 

 

 

Att liera med lögnaren är ej omvändelsens väg.

 

 

Till:        Pingströrelsen

Kopia:      några övriga kyrkor

 

 

Hej!

 

Detta brev riktas till dig inom Pingströrelsen som tidigare har mottagit mitt brev som skickades den 11 januari 2005 angående den ännu mystiska medlemsuteslutningen i Stockholm Karisma Center. Dagens brev har tre syften: 1) att informera i det specifika ärendets progression 2) att skarpt tillrättavisa den del av kyrkligt ledarskap inom Pingst som genom sin ynkliga passivitet avfärdar eget moraliskt och pastoralt samhällsansvar, och som genom ord eller gärning stärker bilden av ett Sverige vars kyrkliga ledare har förlorat förstånd, barmhärtighet och sannfärdighet 3) att uppmuntra det kristna ledarskapet inom Pingst i Sverige som i ord och handling fortfarande ansvarsfullt verkar för sannfärdighet och godhet.

 

1.  Ärendets progression: Efter e-post utskicket till Pingströrelsen 2005-01-11 har Pingst äntligen motiverats till att inleda en första tvåvägskommunikation via Filadelfia Stockholm. Filadelfias motivation, eller nödvändiga insikt om ärendets tidsmässiga prioritet, är ännu undermålig. Sten-Gunnar Hedins sekreterare erbjöd som tidigaste tillfälle för ett möte om utredning av uteslutningsorsak tid den 15/2 – innebärande en väntetid överstigande en månad. Den 1 februari meddelade Filadelfia Stockholm att Sten-Gunnar Hedin inte längre har tid, men att samtal istället kan föras via Filadelfias samtalscenter. Filadelfia samtalscenter informeras då av mig via e-post och telefonsamtal all föregående korrespondens samt agendan för det inbokade samtalet. Vid det ombokade samtalet den 16/2 var den första frågan som skulle besvaras: Varför blev Torsten utesluten från Pingstkyrkan Stockholm Karisma Center?

 

Den 16/2 träffades Pingst representant och jag för ett 75 min. samtal. Pingst missade det uppenbara syftet med det inbokade samtalet genom att Pingst saknade svar på frågan om varför Torsten blev utesluten. Pingst uppgav att upprepade försök hade gjorts att få kontakt med Karisma Center, som delar gemensamma lokaler med Filadelfia. Den i förväg deklarerade avsikten att Filadelfia skulle redogöra ett svar på uteslutningsfrågan inför samtalet den 16/2 respekterades inte av Pingst.

 

Av de planerade 14 frågorna inför samtalet med Pingst berördes endast 3 frågor (fråga 2,3,4). Det återstår för Pingst att besvara även de resterande 10 frågorna. Främst fråga 1 kräver ett snart svar: Varför blev Torsten utesluten?

 

Ny överenskommelse mellan Filadelfia och jag om en agenda för utredning nåddes före samtalets avslut den 16/2 med följande resultat; inom några (4) dagar skulle Filadelfia ha framfört en vädjan till Karisma Center att Karisma skall besvara denna första fråga om uteslutningsorsak. När begäran om ett svar skulle ha framförts av Filadelfia skulle Filadelfia direkt ringa till mig med en bekräftelse att begäran om svar hade framförts. Efter att Filadelfia skulle ha framfört frågan till Karisma Center sattes en tidsfrist för Karisma Centers besvarande till ytterligare 14 dagar.

 

I skrivandets stund (20/2) har några dagar (4 dagar) nu passerat sedan överenskommelsen träffades med Pingst den 16/2, att Pingst skulle framföra sin fråga om uteslutningsorsak till Karisma Center, samt att Pingst direkt skulle bekräfta till mig när Pingst hade fullbordat framställandet av frågan till Karisma Center. Pingst tycks vara oförmögen att respektera ens den överenskomna lilla agendan.

 

2.  Att det har fordrats över ett år och 7 vädjande brev till Filadelfia Stockholm för att förmå Filadelfia att vilja inleda en dialog med mig bör nog betraktas som orimligt och oansvarigt. Pingströrelsen har via Filadelfia Stockholm inte agerat ansvarigt inför den svåra livssituation som Karisma Center har orsakat mot mig. Att det sammantaget dröjer nästan 2½ år innan Pingst vågar agera skulle kunna uppfattas som att samtidens kyrkliga stofiler inom Pingst fruktar att ansvarigt erkänna sina försyndelser och ynkedom, samt fruktar att konfrontera andras. Att Filadelfia Stockholm valde att inhysa Karisma Center i sina lokaler, trots kännedom i detta ärende, skulle kunna tolkas som att Pingst skyddar lögnen men nekar sanningen. Att Filadelfia Stockholm motiveras att inbjuda till dialog först efter påtryckning i form av vidgad kännedom inom Pingströrelsen, skulle kunna indikera ett yttersta ledarskap inom Pingst som värdesätter personligt anseende och Pingst-prestige före ansvarigt tillrättavisande av kyrkligt ledarskaps oförstånd, ondska och hyckleri. Samhällets förtroende till Kyrkan skadas när Pingstpastorer motarbetar sanning, istället för främjande av sanning och rätt. Kanske en av svensk kristenhets största saknad idag är goda herdar? Utgör dagens kyrkliga ledare det effektivaste hindret för att människor i Sverige kan få möta Jesus?

 

3.  Inom Pingst idag finns Gudsmän och Gudskvinnor, trogna Herrens tjänare, hederliga herdar, uppoffrande och skickliga lekmän, ungdomar och äldre i samverkan för Kristi kropps uppbyggelse och för Gudsrikets utbredande i Sverige. Inom Pingst förekommer respektabla Pingstpastorer som värdesätter och uppmuntrar det goda i sina församlingar. Inom Pingst finns även församlingsledare som barmhärtigt upprättar fallna kristna ledare. Ändå får varje enskild del i Guds kyrka lida för kyrkliga medmänniskors ondska och dårskap i andra lokalförsamlingar, emedan kristenheten utgör en enda kropp.

 

Vi har var och en i Guds kyrka ansvar att inte skygga för obekväma sanningar och att, när nödvändigt, konfrontera orättfärdighet och ondska. För förändringar ska vi alltid bedja för Guds viljas förverkligande, ibland skall vi endast bedja, men ibland skall vi också konfrontera. Vi svenskar är bl.a. så fruktansvärt konflikträdda. Låt oss därför be om vishet och mod för kyrkligheten i Sverige. Mod – att också våga ta ställning mot ondskan och bestämt avvisa den.

 

Med en allvarlig reprimand resumeras detta brev: Rensa upp inom detta vämjeliga kyrkliga ledarskap i hela Sverige – NU!

 

Må Gud välsigna Sverige.

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén