----- Original Message -----

From: GLOCALNET

To: claes.waern@pingst.se ; kent.cramnell@pingst.se

Sent: Tuesday, January 11, 2005 9:45 AM

Subject: Pingst

 

 

 

Till:   Pingst

 

Hej.

 

Till Pingströrelsen vänder jag mig igen med oförändrat ärende. Syftet med denna interpersonliga kommunikation är fortfarande att söka dialog och samarbete med Pingst till problemlösning. Kommunikation är en grundförutsättning till problemlösning. Avsaknad av kommunikation löser inte problem. Tidigare försök till kommunikation med Pingst i detta ärende har istället frambringat tystnad ifrån Pingst. Med anledning av tidigare misslyckade försök att etablera en nödvändig tvåvägskommunikation med Pingstledningen bifogas samma ärende denna gång även till några övriga – med hopp om en ökad motivation inom Pingstledningen till dialog.

 

Den specifika Pingstrelaterade problematiken kan sammanfattas:

 

I mer än två år har Stockholm Karisma Center och Pingstpredikant Thomas Ardenfors valt att förtiga sanningen. Därför anser jag att Stockholm Karisma Centers respittid, för eventuell uppgörelse med sanningen i enrum, med råge är förbipasserad. Av det rimliga skälet väljer jag att inte längre undanhålla ledarnamnen. Följande scenario är sant.

 

1.        (2002-11-19)  Pingstpastor Mattias Lekardal undertecknar och postar ett utträdesbrev från Karisma Center med texten: ”Härmed bekräftas att Torsten Nenzén på egen begäran ej längre tillhör Karisma Center.”

2.        (mars 2003)  Karisma Centers grundare och Pastor Sven Almkvist ringer till min mobiltelefon en lördag och samtalar i 29 minuter. Pastor Sven Almkvist citeras: ”Vi ber om ursäkt att allt inte har varit optimalt i församlingen.” Telefonsamtalet i övrigt saknar tillstymmelse till erkännande av misstag, ansvar, ånger eller omvändelse. Citatet saknar personlig anknytning till ansvar och skulle kunna likställas med ett allmänt ursäktande om att universum inte är perfekt.

3.        (maj 2003)  Möter Karisma Centers Pastors-par Anders & Gertie Edin på ett pendeltåg. I vittnens närvaro erkänner pastors-paret att ”Syftet med uteslutningen var att hjälpa dig vidare.” En cellgruppsledare (T.O.) i Karisma Center direktfrågar Pastor Sven Almkvist och därefter direktinformerar mig med den bekräftande uppgiften att ”Syftet med uteslutningen var att hjälpa Torsten vidare.

4.        (2004-08-31)  Möter Pingstpastor Mattias Lekardal vid motsatt serverings- bordssida vid ett företagarforum arrangerat av FGBMFI vid Scandic Continental. Jag frågar honom: ”Varför uteslöt du mig ifrån kyrkan?” Vid fjärde tillfrågandet väljer Pingstpastor Mattias Lekardal att besvara frågan , i vittnens närvaro, med frasen: ”Du har inte blivit utesluten.

 

Denna inkonsekventa och omotiverade uteslutning ifrån Pingströrelsen och den följande avsaknaden av en utredning om förklaringsorsak till uteslutningen har främst bidragit till försvårande av livsomständigheter men har dessutom uppfattats som kränkande. Ännu saknas och efterlyses en ny kristen församlingsgemenskap. Åtminstone något försök ifrån Pingst till ansvarskännande åtgärd för (upp)lösning till problemen med pingstkyrkan Stockholm Karisma Centers ledning bör kunna förväntas.

 

Genom kommunikation och samarbete, och med sanningen som grund, inväntas att denna specifika Pingstrelaterade problematik skall lösas. Begynnelsen till en problemlösande dialog med Pingst motses fortfarande med tacksamhet.

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén