Sent: Tuesday, June 08, 2010 12:00 PM

Subject: 502:a Vädjan om hjälp.

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

502:a  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

 

Hej!

 

Femhundraandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av fyra svenskdjävliga kyrkor.

 

Pingstkyrkan i Örebro, Elimförsamlingen (www.orebro.pingst.se), svarade obarmhärtigt och lögnaktigt via pingstkyrkans svenska pingstpastorsdjävel Sören Perder (soren@orebro.pingst.se) med orden Eftersom vi inte kan göra ngt åt din situation ber jag vänligen få bli struken från mejllistan. Mvh / Sören Perder”. Påståendet att kyrkan inte kan göra något är naturligtvis svenskpastoral lögn. Sanningen är att den svenska pingstpastorsdjäveln inte vill göra något. Kyrkan som uppges ha över 1000 medlemmar saknar, enligt pingstpastorn, en enda människa som är en kristen (lärjungar till Jesus Kristus vill välkomna) eller som är en vän (vänner vill hjälpa).

 

Lekebergskyrkan i Fjugesta (www.lekebergskyrkan.se) tillhörande EFK svarade okristligt via svenska kyrkdjäveln Kent Runesson (lekebergskyrkan@hotmail.com) med orden Vi vill inte mottaga fler brev och vi ser heller inte någon möjlighet för oss att hjälpa dig. Vi begär att vår mottagaradress raderas. Tack. mvh Kent Runesson Lekebergskyrkan”. Den svenska kyrkdjäveln missrepresenterar Biblisk kristendom.

 

Ordföranden för EFS i Bredbyn/Skorped Birger Persson (birger.persson1@telia.com) svarade okristligt som svenska kyrkdjävlar ofta svarar Jag tycker att det räcker nu. Jag behöver inga fler brev. Stryk min adress ur din lista./. Birger”. Sveriges självcentrerade, oempatiska och obarmhärtiga kyrkdjävlar är en skam för kristendom.

 

Satans heretiska samfund Svenska Kyrkan, som i åratal har blockerat samtliga mina e-post till samfundets alla pastorat, avblockerade av okänd anledning mitt föregående e-post till samfundets pastorat, och därmed svarade även ett av Svenska Kyrkans pastorat. Knivsta Pastorat svarade via kyrkokamrer Lacka Linder (lacka.linder@svenskakyrkan.se) med likgiltighet Vänligen ta bort knivsta.pastorat@svenskakyrkan.se från din maillista. Med vänlig hälsning Lacka Linder Kyrkokamrer”.

 

Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen 2002 ifrån en av Pingströrelsens sekteristiska församlingar, och Pingstkyrkan Filadelfia Stockholms (info@filadelfia.nu) försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag enträget vädjat till Sveriges kyrkor om hjälp. Ingen kyrka i Sverige, emellertid, erbjuder att avhjälpa de två behoven.

 

För varje vecka och år av mitt liv, i väntan på en kyrkas välkomnande hjälp, som förverkas genom svenska pastorers obarmhärtiga ondska, försvåras samtidigt de naturliga förutsättningarna till äktenskap och familjebildning. Hittills har Sveriges pastorer gjort sitt yttersta för att försvåra och förstöra mitt liv genom aktiv ondska eller försummelse. Om Sveriges pastorer hade samveten skulle de skämmas. Guds vilja är att pastorer i Sverige omvänder sig från obarmhärtighet och illvilja, och istället erbjuder att hjälpa en felaktigt exkommunicerad hjälpsökande människa i nöd.

 

Svenska pastorers kärlekslösa respons till min enkla vädjan om hjälp och ovilja att välkomnande hjälpa, i sökandet av lärjungamässigt kristen gemenskap och i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna, påvisar att många svenska pastorer är obarmhärtiga, omänskliga och grymma. Det skulle vara oansvarigt att inte uppmana Sveriges pastorer till omvändelse när evidensen är svenska pastorers obarmhärtighet, omänsklighet och grymhet. För samhället och omvärlden bör kristna pastorer utgöra föredömen i Kristuslikhet – inte varnande exempel på omänsklighet. Sveriges svenska pastorer bör därför omvända sig från svenskpastoral obarmhärtighet, svenskpastoral omänsklighet, svenskpastoralt oförstånd och svenskprästerlig heresi.

 

Några svenska pastorers lögner och ondska, och sedermera övriga kyrkors ovilja till kommunikation och förvägrad hjälp, har vållat samt befäster inte endast en personligt olycklig livssituation men också betraktelsen av svenska pastorer som obarmhärtiga och omänskliga. Jag vill därför vädja till svensk kyrklighet om omvändelse från denna ondska genom förnuft och godhet, inte endast av personliga skäl, men även som ett gott vittnesbörd för de observatörer som ännu inte har välkomnat Jesus Kristus som sin personlige frälsare. Svenska pastorer förfogar över en god seger för svensk kyrklighets trovärdighet och ett gott vittnesmål i denna följetong, genom att avslutande vilja hjälpa. Kommunikation är botemedlet för kommunikationsbrist, en problemlösande förutsättning och pragmatiskt nödvändigt. Någon pastor måste faktiskt kommunicera en vilja att välkomna samt en vilja att konkret hjälpa. Jag vädjar därför till någon kristen kyrka som vill hjälpa att meddela det, så att den kyrkan kan träffa mig. I svenska kyrkors fullständiga avsaknad av kristen vilja att hjälpa, förblir svensk kyrklighet en skam - och internationellt sett även ett varnande exempel på sekulariserad och ogudaktig kyrklighet.

 

Utan att ha träffat mig, uppfattas några svenska pastorer bedöma Torsten som psykiskt utvecklingsstörd. En svensk pastor i Stockholm avvisar Torsten från intagning till sin församling då han befarar att Torstens behov är för mycket resurskrävande. Södermalmskyrkan (info@sodermalmskyrkan.org) har beslutat att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom han inte kan intyga ovillkorligt förtroende till Södermalmskyrkans pastorer, och därför avvisades Torstens ansökan om medlemskap. Stockholm Vineyard anklagar Torsten för problem med sina känslor samt att Torsten inte är ”den sortens” person som Vineyard vill godkänna. Den lögnaktige och okristliga EFK-pastorn, svensken Kjell-Axel Johansson (kajohanson@gmail.com), som därtill är styrelseledamot i Kairos New Wine (www.kairosnewwine.se/vilka-ar-vi), uteslöt mig från Vineyard (www.vineyard.se) med motiveringen ”du är inte den sortens person vi vill sätta vår stämpel på”, och svensken Kjell-Axel Johansson vägrar att förtydliga vilken sorts människor han inte godkänner. Dessa svenska pastorer saknar förstånd, saknar omdöme och saknar Guds ledning.

 

Svensk sjukvård klassificerar Torsten som narcissistiskt personlighetsstörd samt att Torsten har stora svårigheter i kontakten med andra människor”, ”tankeinnehåll av viss vanföreställningskaraktär” och ”drar sig undan, isolerar sig”. Svensk sjukvård saknar i detta medicinsk indikation och professionalism. Den pinsamt okunniga svenska medicinsk-expertisen reagerar instinktivt enligt de tio kulturella deviserna i Sverige, med åtföljande logik; eftersom Torsten bryter mot svensk Jantelag är han störd. Enligt svensk sjukvård är kristen Gudstro ofta synonymt med tankeinnehåll av vanförställningskaraktär. Svensk medicinsk expertis missriktar orsakssambandet mellan uteslutning från kyrkor och utanförskap/ensamhet, och tolkar istället att Torsten har själv valt att isolera sig från sin omgivning. Det faktum att svenskar i internationella jämförelser kan uppfattas som socialt reserverade, ovänliga och misstänksamma mot främlingar medför ökad kontaktsvårighet med svenskar.

 

Svenska pastorer föredrar att demonstrera sin obarmhärtighet och ondska istället för att vilja hjälpa. I stället för att svenska pastorer bekänner sina tillkortakommanden och tacklar sina församlingsproblem, väljer svenska pastorer att exkommunicera sanningsanförarna. I stället för att stödja evangelisation väljer svenska pastorer att bannlysa evangelisterna. Allt fler svenska pastorer förefaller hellre anamma feministteologins och pro-gayteologins heresier än att erkänna Gudsordnade genusroller och Biblisk sexualetik. Sveriges förvirrade präster tycks hellre söka Sveriges Riksdags godkännande än att lyda Gud, och svenska präster tycks hellre vilja skända Guds ordning genom att välsigna homosexuella partnerskap, homosexuella äktenskap och liknande avskyvärda skamligheter än att forma kristet lärjungamässiga församlingar. Svenska pastorer begår äktenskapsbrott, skilsmässa och välsignar trolösa omgiften, men vägrar att bistå ogifta män och kvinnors efterfrågan om hjälp för att underlätta inledande av kristna äktenskap. I stället för ödmjuk och ärlig kommunikation väljer svenska pastorer lögn, förtal och nonchalans. Sveriges svenska pastorer älskar lögnen och ondskan mer än sanning och godhet.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.