Sent: Tuesday, June 23, 2009 12:44 AM

Subject: 402:a Vädjan om hjälp.

 

402:a  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges pastorer

 

 

Hej!

 

Fyrahundraandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 401:a vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkor.

 

Pingstkyrkan i Visby (www.gotland.pingst.se) svarade via dess föreståndare och pingstpastor Jan Olander (jan.olander@pingst.se), efter att denne mottagit 26 vädjanden om hjälp sedan det 375:e brevet 090320. Den svenske pingstpastorn anklagar att jag ger sken av att vara kristen. Med andra ord hävdar pingstpastorn att jag är skenkristen; det vill säga att jag inte är en sann kristen utan att jag är en falsk kristen. Pingstpastorn skrev Tack för alla dina fina brev som jag har mottagit, tack för alla fina tillmälen som har komit också mig till del, men eftersom det inte finns något mer att tillägga, utan det mest är upprepningar, tackar jag härmed för min del, det skulle vara mycket vänligt av dig om du tar bort mig från din sändlista. Visserligen är det bara att trycka på ta bort knappen, men det bär mig emot. Därför har jag läst alla dina inlägg, men som sagt, det finns nog inget mer att ¨tillägga. Tack för den här tiden. Ett tips är att försök att hitta lite bättre förmuleringar än "svinsvenska" predkanter och så vidare, kanske du kommer i en lite bättre situation med en annan inställning. Eftersom du ger sken av att villja vara en kristen, kanske du har läst orden om att inte låta någon giftig rot sprida sig i ditt inre. Med hopp att slippa dina oförskämda illtal i fortsättningen med vänlig hälsning/ Jan Olander”.

 

Den missförstående svenske pingstpastorn utgår sannolikt ifrån bibeltexterna Heb.12:15 ”Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas.”, där aposteln Paulus sannolikt refererar till 5 Mos 29:18 ”Men bland er får det inte finnas någon man eller kvinna, någon släkt eller stam som i sitt hjärta i dag vänder sig bort ifrån Herren, vår Gud, för att gå bort och tjäna dessa hednafolks gudar. Bland er får det inte finnas någon rot som frambringar gift och malört”; bibeltexter som inte beskriver spridning av emotionell bitterhet i själen, men är bibeltexter som varnar Guds folk och den kristna kyrkan för avgudadyrkan/heresi/osunda doktriner/korrupt teologi och dess konsekvenser genom synd – metaforiskt uttryckt som spridning av en giftig växt/planta (även Matt.13:26-30 om ogräs). Förutom pingstpastorns anklagelse att jag inte skulle vara kristen, grundlöst anklagar han mig därmed även för heresi. Möjligen anser pingstpastorn att heretikern Torsten bör isoleras från kyrkan så att Torsten inte smittar/förgiftar andra församlingsmedlemmar. Om det är så pingstpastorn tänker, då adderas ytterligare bevis om svenska pastorers falska och grundlösa anklagelser.

 

Pingstpastorn ogillar min deskription av många svenska präster/pastorer som sviniga (orena/oheliga). I bibeltexten Matt.3:7-10 tilltalar Johannes döparen många fariséer och sadducéer ”ni huggormsyngel”, ”huggormars avföda” genom deras hyckleri, och manar dem till omvändelse. Och i bibeltexten Matt.23:33 tilltalar Jesus från Nasaret de skriftlärda och fariséerna ”ni ormar, ni huggormsyngel” på grund av deras hyckleri och blindhet. Med likheter; eftersom många av Sveriges präster idag förkunnar heresi (inte minst svenska prästers oheliga samtycke till homosexuella äktenskap), och eftersom många av Sveriges pastorer saknar proportionerlig ödmjukhet till sitt vidriga hyckleri – anser jag att beskrivningen av svenska pastorer som sviniga passar utmärkt.

 

Stolt hycklande svenska pastorer manar människor till godhet, men själva vägrar pastorerna att leva evangeliet. Svenska pastorers uppmanande ord saknar svenska pastorers korresponderande gärningar. Det bör vara angeläget att hycklande svenska pastorer inser nödvändigheten att omvända sig ifrån sin felaktiga stolthet, och att ödmjuka sig inför Gud och sanning.

 

Det är förståeligt att svenska pastorer, och i synnerhet svenska pingstpastorer, inte vill omvända sig ifrån sin ondska för att istället vilja göra det goda - i denna min vädjan. Vägran att erkänna synd är särskilt ett karaktärsdrag bland svenska pingstpastorer. Hycklande svenska Pingstsamfundet bör ta lärdom från uttrycket ”Walking the walk, rather than talking the talk.”

 

Att Sveriges svenska pastorer kan uppfattas som exceptionellt omänskliga, heretiska, hycklande och obarmhärtiga har sannolikt samband med pastorernas svenska sinnelag. Svenska pastorer bör omvända sig från svenskhet – till Kristuslikhet. Inför samhället bör kristna pastorer utgöra föredömen i Kristuslikhet – inte varnande exempel på omänsklighet.

 

Korskyrkan i Älvsbyn (www.ksn.se/korskyrkan) som har mottagit 57 vädjanden om hjälp i över ett halvår sedan det 344:e brevet 081202, svarade via dess församlingsföreståndare Ivan Lundberg (ivan.lundberg@ksn.se) Var vänlig och ta bort min adress från din utskicklslista. Jag fungerar som webbansvarig med denna adress och är inte intresserad av utskicken. Bara en kommentar. Dina rubriker inger inget förtroende för din vädjan.” Den svenska svinpastorn inger likaledes inget förtroende med sin okristliga obarmhärtighet.

 

Pingstförsamlingen i Östra Göinge svarade via Sven-Erik Simonsson (ses@mail.com) Hej! Vi är en liten pingstförsamling i nordöstra Skåne. Jag är ledsen men vi kan tyvärr inte hjälpa dig. Därför är jag tacksam om Du kan plocka bort oss som mottagare av dina mail i fortsättningen. Tack!”.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.