Sent: Friday, January 04, 2008 01:05 AM

Subject: 249:e Vädjan om hjälp.

 

249:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

Hej!

 

Tvåhundrafyrtionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 248:e vädjan om hjälp kommenterades av en pingstkyrka. Degerfors Pingstkyrka (info@degerfors.pingst.se) ogillar de resonemang som jag med utgångspunkt från Bibliska principer och Bibelcitat har presenterat i mina tidigare vädjandebrev. Allt vad jag har artikulerat i dessa brev har Biblisk grund samt bygger på bevisbara uttalanden ifrån svenska pastorer. Pingstkyrkan redogör naturligtvis inget motargument men snarare förstärker perceptionen av en stolt hycklande svensk Pingströrelse som vägrar att omvända sig till Gud i detta. Svenska pastorer vill uppenbarligen inte omvända sig ifrån denna ondska för att istället vilja göra det goda. Vägran att erkänna synd är särskilt ett karaktärsdrag bland svenska pingstpastorer. Degerfors Pingstkyrka skrev ”Hej. Jag undrar om du bara har gnäll att komma med. Börja med att läsa Guds ord och begrunda det så skall du se att dina resonemang inte stämmer med Ordet. Du beskyller andra att vara förvirrade. Med vilken auktoritet har du rätt att döma andra? Har du inte läst att det är endast Herren som skall döma? Hälsningar N.Björk

 

En Biblisk förebild på generaliserad tillrättavisning återges i Titusbrevet. Att utifrån Bibliska principer och objektiva fakta beskriva svenska pastorer som obarmhärtiga tillhör ett sant omdöme.

 

(Titus 1:12-14)

En av deras egna, en profet, har sagt: "Kreter ljuger alltid, är vilddjur, glupska och lata." Det omdömet är sant. Tillrättavisa dem därför strängt, så att de blir sunda i tron …

 

Åtskilliga gånger uppmanas de kristna att ödmjukt och i kärlek tillrättavisa varandra.

 

(1 Tess. 5:14)

Vi uppmanar er, bröder: tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla.

 

Den kristna Bibeln är för mig auktoritativ som Guds ord. Ödmjukhet är en väg till framgång och kan lösa några av Pingströrelsens problem. Pingst FFS (förvirrade församlingar i samverkan) samfundslojalitet på bekostnad av sanning och rätt, lögner, förtal, ondska och kommunikationsvägran är inte en framkomlig väg för Guds vilja. Det bör vara angeläget att hycklande svenska pastorer inser nödvändigheten att omvända sig ifrån den egna stoltheten och istället ödmjukar sig inför Gud och sanning. Eftersom många pingstpastorer i Sverige saknar ödmjukheten att lyssna och omvända sig i det enskilda samtalet är det förståeligt att Pingst FFS vill kuva, utesluta och nedtysta sanningsanförare. Bibeln instruerar följande metod i Matteus 18:15-17 Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan.”, samt i 1 Tim.5:20 instrueras Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning.

 

De senaste femton åren har jag dagligen bett, många gånger med smärtande tårar, att Gud sänder till mig i Sverige en kristen kvinna som vill gifta sig. De senaste tio åren har jag till enskilda personer och i mindre kristna grupper kungjort mitt behov av en kvinna till äktenskap. Efter den omotiverade uteslutningen från Pingst FFS över fem år sedan har jag vädjat offentligt till kyrkligheten om hjälp även för kyrklig gemenskap. Vägen till framgång i detta ärende innebär en kristen kyrkas kommunicerade vilja att välkomna samt en kyrkas vilja att hjälpa konkret.

 

Svenska prästers ovilja att hjälpa sin nästa och svenska pastorers bristande barmhärtighet sanktioneras inte i Kristi evangelium (läs Lukas 10:25-37).

 

(Ords.3:27-28)

Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig", fastän du kunde hjälpa genast.

 

Oviljan att hjälpa saknar Bibliskt stöd. Förhoppningsvis skall någon Bibelförkunnande kyrka i Sverige småningom deklarera den nödvändiga församlingsattityden att vilja hjälpa. Någon annan inställning kan jag tyvärr inte acceptera från en kristen kyrka.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.