Sent: Tuesday, March 20, 2007 8:43 AM

Subject: 166:e Vädjan om hjälp.

 

166:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till kyrkor

 

Hej!

 

Hundrasextiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Ingen kyrka i Sverige besvarade den 165:e vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.

 

I Sverige kan kristen teism framställas som en vanföreställning. Människor som i Sverige bekänner evangelikal kristendom som sann kan inom svensk sjukvård attribueras tankeinnehåll av viss vanföreställningskaraktär. Kristna som dessutom tror att Jesus Kristus är Guds Son, att Jesus Kristus är världens enda frälsare ifrån synd och till evigt liv, att Jesus Kristus kan bota kroppsliga sjukdomar idag, och att Guds helig Ande kan tala till människor idag kan i Sverige diagnostiseras som personlighetsstörda. I Sverige betraktas inte min kristna bekännelse och tro som signifikativt för en pånyttfödd kristen – i Sverige är jag istället officiellt fastställd som personlighetsstörd på grund av min kristna bekännelse och tro.

 

I Sverige kan en person som utesluts ur svenska Pingströrelsen utan objektiv motivering definieras av Pingströrelsen som en besvärlig människa. Pingströrelsens föreståndare Sten-Gunnar Hedin har konstaterat, genom hans utsedda ombud (www.kyrkor.be/pingst.htm), att jag inte kan frikännas från anklagelsen att utgöra en besvärlig människa. Pingströrelsen har inte redogjort annat skäl till sin förolämpning än Kjell-Axel Johanssons grundlösa ärekränkningar mot mig. (Kjell-Axel Johansson är ledaren för New Wine Sverige och pastor i Elimkyrkan i Stockholm. Läs www.kyrkor.be/061110.htm).

 

I Sverige sanktioneras diskriminering av evangelikalt troende kristna från antagning till teologiska studier vid högskola. Den statligt subventionerade Teologiska Högskolan i Stockholm (THS) tillåts att diskriminerande särbehandla sökande från antagning till studieplats om sökanden offentligt har tillkännagivet att homosexualitet är en synd mot Gud. (Läs: www.kyrkor.be/060328.htm och www.nenzen.net/THS_liberalteologi.pdf)

 

I Sverige har samfundet Svenska kyrkan som pionjär deklarerat beredskap att förrätta civilrättsligt giltiga partnerskap för homosexuella. Homosexuell utlevelse är avskyvärt, skamligt, naturvidrigt och en synd mot Gud. De präster som viger homosexuella syndar mot Gud, därför att de inte känner Gud. Människor som ingår homosexuell vigsel omöjliggör Guds rike till sin arvedel. Homosexuellt äktenskap är en omöjlig väg till Gud, men ångerfull omvändelse ifrån homosexualitet kan bemötas av Guds nåd. Utifrån Svenska kyrkans heretiska deklaration om beredskap att viga homosexuella par kan Svenska kyrkan som samfund idag inte rättfärdigas som ett kristet samfund.

 

Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.

(1 Korintierbrevet 6:9-10)

 

Eftersom Stockholms pastorer ännu inte vill omvända sig genom inre motivation, måste andra pastorer och präster i Sverige våga ta ställning offentligt för sanning och godhet i detta ärende för att påverka Stockholms pastorer genom yttre motivation. För varje vecka och år av mitt liv, i väntan på en kyrkas välkomnande hjälp, som förverkas genom svenska pastorers obarmhärtiga ondska, försvåras samtidigt de naturliga förutsättningarna till äktenskap och familjebildning. Hittills har Stockholms pastorer gjort sitt yttersta för att försvåra och förstöra mitt liv genom aktiv ondska och försummelse. Om Stockholms pastorer hade samveten skulle de skämmas. Guds vilja är att pastorer i Sverige omvänder sig från obarmhärtighet och istället erbjuder att hjälpa hjälpsökande människor i nöd.

 

Några svenska pastorers lögner och ondska, och sedermera övriga kyrkors ovilja till kommunikation och förvägrad hjälp, har vållat samt befäster inte endast en personligt olycklig livssituation men också betraktelsen av svenska pastorer som obarmhärtiga. Jag vill därför vädja till Stockholms kyrklighet att omvända sig från denna ondska genom förnuft och godhet, inte endast av personliga skäl, men även som ett gott vittnesbörd för de observatörer som ännu inte har välkomnat Jesus Kristus som sin personlige frälsare. Svenska pastorer förfogar över en god seger för svensk kyrklighet och ett gott vittnesmål i denna följetong, genom att avslutande vilja hjälpa. Kommunikation är botemedlet för kommunikationsbrist, en problemlösande förutsättning och pragmatiskt nödvändigt. Någon pastor måste faktiskt kommunicera en vilja att välkomna samt en vilja att konkret hjälpa. Jag vädjar därför till någon kristen kyrka som vill hjälpa att också meddela det, så att den kyrkan kan träffa mig för samtal.

 

Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen 2002 ifrån en av Pingströrelsens sekteristiska församlingar, och Pingstkyrkan Filadelfia Stockholms försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag enträget vädjat till Stockholms kyrkor om hjälp. Ingen kyrka, emellertid, erbjuder att avhjälpa de två behoven.

 

Några svenska pastorer uppfattas bedöma Torsten som psykiskt utvecklingsstörd. En svensk pastor befarar att Torstens behov är för mycket resurskrävande för intagning till sin församling. Södermalmskyrkan har beslutat att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom han inte kan intyga ovillkorligt förtroende till Södermalmskyrkans pastorer och därför avvisas Torstens ansökan om medlemskap. Stockholm Vineyard anklagar Torsten för problem med sina känslor samt att Torsten inte är ”den sortens” person som Vineyard vill godkänna. Svensk sjukvård klassificerar Torsten som personlighetsstörd samt att Torsten har stora svårigheter i kontakten med andra människor” och ”tankeinnehåll av viss vanföreställningskaraktär”.

 

Dessa svenska pastorer saknar förstånd och omdöme. Svensk sjukvård saknar i detta medicinsk indikation och professionalism.

 

Svenska pastorer föredrar att demonstrera sin obarmhärtighet och ondska istället för att vilja hjälpa. I stället för att bekänna sina tillkortakommanden och tackla församlingsproblemen inom svensk kyrklighet väljer svenska pastorer att exkommunicera sanningsanförarna. I stället för att stödja evangelisation väljer svenska pastorer att bannlysa evangelisterna. Allt fler svenska pastorer förefaller anamma feministteologins och pro-gayteologins heresi än att erkänna naturliga och Gudsordnade genusroller och Biblisk sexualetik. Svenska präster tycks hellre vilja välsigna homosexuella partnerskap och liknande avskyvärda skamligheter än att forma kristet lärjungamässiga församlingar. Svenska pastorer begår äktenskapsbrott, skilsmässa och välsignar trolösa omgiften, men vägrar att bistå ogifta män och kvinnors efterfrågan om hjälp för att underlätta inledande av kristna äktenskap. I stället för ödmjuk och ärlig kommunikation väljer svenska pastorer lögn, förtal och nonchalans.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

 

Finns en kristen kyrka i Stockholm som vill avhjälpa båda behoven?

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.