Sent: Friday, March 02, 2007 9:12 AM

Subject: 161:a Vädjan om hjälp.

 

161:a  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till kyrkor

 

Hej!

 

Hundrasextioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Ingen kyrka i Sverige besvarade den 160:e vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.

 

Internationella enkätundersökningar 1999 (www.worldvaluessurvey.com) visade att svenskar hade de mest avvikande värderingarna i världen. Att därför också svenska pastorer kan uppfattas som extremt omänskliga, heretiska, hycklande och obarmhärtiga har sannolikt samband med pastorernas svenska sinnelag.

 

 

 

Eftersom Stockholms pastorer ännu inte vill omvända sig genom inre motivation, måste andra pastorer och präster i Sverige våga ta ställning offentligt för sanning och godhet i detta ärende för att påverka Stockholms pastorer genom yttre motivation. För varje vecka och år av mitt liv, i väntan på en kyrkas välkomnande hjälp, som förverkas genom svenska pastorers obarmhärtiga ondska, försvåras samtidigt de naturliga förutsättningarna till äktenskap och familjebildning. Hittills har Stockholms pastorer gjort sitt yttersta för att försvåra och förstöra mitt liv genom aktiv ondska och försummelse. Om Stockholms pastorer hade samveten skulle de skämmas. Guds vilja är att pastorer i Sverige omvänder sig från obarmhärtighet och istället erbjuder att hjälpa hjälpsökande människor i nöd.

 

Några svenska pastorers lögner och ondska, och sedermera övriga kyrkors ovilja till kommunikation och förvägrad hjälp, har vållat samt befäster inte endast en personligt olycklig livssituation men också betraktelsen av svenska pastorer som obarmhärtiga. Jag vill därför vädja till Stockholms kyrklighet att omvända sig från denna ondska genom förnuft och godhet, inte endast av personliga skäl, men även som ett gott vittnesbörd för de observatörer som ännu inte har välkomnat Jesus Kristus som sin personlige frälsare. Svenska pastorer förfogar över en god seger för svensk kyrklighet och ett gott vittnesmål i denna följetong, genom att avslutande vilja hjälpa. Kommunikation är botemedlet för kommunikationsbrist, en problemlösande förutsättning och pragmatiskt nödvändigt. Någon pastor måste faktiskt kommunicera en vilja att välkomna samt en vilja att konkret hjälpa. Jag vädjar därför till någon kristen kyrka som vill hjälpa att också meddela det, så att den kyrkan kan träffa mig för samtal.

 

Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen 2002 ifrån en av Pingströrelsens sekteristiska församlingar, och Pingstkyrkan Filadelfia Stockholms försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag enträget vädjat till Stockholms kyrkor om hjälp. Ingen kyrka, emellertid, erbjuder att avhjälpa de två behoven.

 

Några svenska pastorer uppfattas bedöma Torsten som psykiskt utvecklingsstörd. En svensk pastor befarar att Torstens behov är för mycket resurskrävande för intagning till sin församling. Södermalmskyrkan har beslutat att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom han inte kan intyga ovillkorligt förtroende till Södermalmskyrkans pastorer och därför avvisas Torstens ansökan om medlemskap. Stockholm Vineyard anklagar Torsten för problem med sina känslor samt att Torsten inte är ”den sortens” person som Vineyard vill godkänna. Svensk sjukvård klassificerar Torsten som personlighetsstörd samt att Torsten har stora svårigheter i kontakten med andra människor” och ”tankeinnehåll av viss vanföreställningskaraktär”.

 

Dessa svenska pastorer saknar förstånd och omdöme. Svensk sjukvård saknar i detta medicinsk indikation och professionalism.

 

Svenska pastorer föredrar att demonstrera sin obarmhärtighet och ondska istället för att vilja hjälpa. I stället för att bekänna sina tillkortakommanden och tackla församlingsproblemen inom svensk kyrklighet väljer svenska pastorer att exkommunicera sanningsanförarna. I stället för att stödja evangelisation väljer svenska pastorer att bannlysa evangelisterna. Allt fler svenska pastorer förefaller anamma feministteologins och pro-gayteologins heresi än att erkänna naturliga och Gudsordnade genusroller och Biblisk sexualetik. Svenska präster tycks hellre vilja välsigna homosexuella partnerskap och liknande avskyvärda skamligheter än att forma kristet lärjungamässiga församlingar. Svenska pastorer begår äktenskapsbrott, skilsmässa och välsignar trolösa omgiften, men vägrar att bistå ogifta män och kvinnors efterfrågan om hjälp för att underlätta inledande av kristna äktenskap. I stället för ödmjuk och ärlig kommunikation väljer svenska pastorer lögn, förtal och nonchalans.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

 

Finns en kristen kyrka i Stockholm som vill avhjälpa båda behoven?

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.

 

 

----------------------

 

Landet annorlunda

 

 

Uppgifter från World Values Survey, 1999 (www.worldvaluessurvey.com):

 

I am going to name a number of organisations. For each one, could you tell me how much confidence you have in them: is it a great deal of confidence, quite a lot of confidence, not very much confidence or none at all: The churches?

 

 

Generally speaking, do you think that the churches in your country are giving adequate answers to the moral problems and needs of the individual?

 

 

Generally speaking, do you think that the churches in your country are giving adequate answers to the problems of family life?

 

 

Apart from weddings, funerals and christenings, about how often do you attend religious services these days?

 

 

Please say, for each of the following, how important it is in your life: Religion?

 

 

Which, if any, of the following do you believe in: God?

 

 

How important is God in your life? Please use this scale to indicate- 10 means very important and 1 means not at all important.

 

 

Do you take some moments of prayer, meditation or contemplation or something like that?

 

 

Here are two statements which people sometimes make when discussing good and evil. Which one comes closest to your own point of view?

A. There are absolutely clear guidelines about what is good and evil. These always apply to everyone, whatever the circumstances.

B. There can never be absolutely clear guidelines about what is good and evil. What is good and evil depends entirely upon the circumstances at the time.

 

 

Please tell me for each of the following statements whether you think it can always be justified, never be justified, or something in between: Homosexuality?

 

 

Please tell me for each of the following statements whether you think it can always be justified, never be justified, or something in between: Divorce?

 

 

Please tell me for each of the following statements whether you think it can always be justified, never be justified, or something in between: Abortion?

 

 

Integrationsverkets rapportserie 2005:03 (www.integrationsverket.se/tpl/NewsPage____2660.aspx):

 

Sammanfattningsvis kan man således i ett internationellt perspektiv säga att Sverige är annorlunda på två olika sätt. För det första är den svenska kulturen annorlunda genom en stark uppslutning runt de emancipativa frihetsvärdena och en svag betoning på de traditionella värderingarna. För det andra är den svenska levnadsstandarden mycket hög.