Sent:   Friday, September 29, 2006 11:00 AM

Subject:   120:e Vädjan om hjälp.

 

 

120:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till kyrkor

 

Hej!

 

Hundratjugonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 119:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Frälsningsarmén utanför Stockholmsregionen svarade vänligt men aningen förvirrat Hej! Vi på Frälsningsarmén i [stad] kan inte hjälpa er med några pengar, vi har tillräckligt med männisjor här i [stad] som vi försöker att hjälpa på många sätt. Vore tacksam om vi inte fick några fler meil av er. Vi ber gärna för er, att det ska ordna sig på det bästa sättet.

 

Också en Pingstkyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 119:e vädjan om hjälp. Pingstpastorn i Grindtorpskyrkan i Täby besvarade för första gången min vädjan om församlingstillhörighet. Pingstpastorn avvisande min vädjan till kyrkan med frostig likgiltighet ”Hej. För min del har jag läst ditt brev, och behöver inte något mer. Var snäll att INTE SKICKA några fler mail.” Grindtorpskyrkans skrällande proklamation om Pingstkyrkan som en mötesplats för alla människors livssituationer ekar med intighet. Pingstpastorns svar visar istället att människor som är oskyldigt dömda av Pingst FFS inte är välkomna.

 

Dessa fakta, att jag dagligen lider av Sveriges låga sociala kapital, lider dagligen av utanförskap till det svenska samhället, lider dagligen av isolering på grund av uteslutningen från kristna kyrkor, lider i frånvaro av vänligt bemötande, lider dagligen i längtan efter mänsklig kärlek, och lider varje dag i avsaknaden av gemenskap med en kristen kvinna, uppenbarligen bekommer inte de många hjärtlösa svenska pastorerna.

 

Några pastorers lögner och ondska, och sedermera övriga kyrkors ovilja till kommunikation och förvägrad hjälp, har vållat samt befäster inte endast en personligt olycklig livssituation men också betraktelsen av svenska pastorer som obarmhärtiga. Jag vill därför vädja till Stockholms kyrklighet att omvända sig från denna ondska genom förnuft och godhet, inte endast av personliga skäl, men även som ett gott vittnesbörd för de observatörer som ännu inte har välkomnat Jesus Kristus som sin personlige frälsare. Svenska pastorer förfogar över en god seger för svensk kyrklighet och ett gott vittnesmål i denna följetong, genom att avslutande vilja hjälpa. Kommunikation är botemedlet för kommunikationsbrist, en problemlösande förutsättning och pragmatiskt nödvändigt. Någon pastor måste faktiskt kommunicera en vilja att välkomna samt en vilja att konkret hjälpa. Jag vädjar därför till någon kristen kyrka som vill hjälpa att också meddela det, så att den kyrkan kan träffa mig för samtal.

 

Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen 2002 ifrån en av Pingströrelsens sekteristiska församlingar, och Pingstkyrkan Filadelfia Stockholms försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag enträget vädjat till Stockholms kyrkor om hjälp. Ingen kyrka, emellertid, erbjuder att avhjälpa de två behoven.

 

Några svenska pastorer uppfattas bedöma Torsten som psykiskt utvecklingsstörd. En svensk pastor befarar att Torstens behov är för mycket resurskrävande för intagning till sin församling. Södermalmskyrkan har beslutat att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom han inte kan intyga ovillkorligt förtroende till Södermalmskyrkans pastorer och därför avvisas Torstens ansökan om medlemskap. Stockholm Vineyard anklagar Torsten för problem med sina känslor samt att Torsten inte är ”den sortens” person som Vineyard vill godkänna. Svensk sjukvård klassificerar Torsten som personlighetsstörd samt att Torsten har stora svårigheter i kontakten med andra människor” och ”tankeinnehåll av viss vanföreställningskaraktär”.

 

Dessa svenska pastorer saknar förstånd och omdöme. Svensk sjukvård saknar i detta medicinsk indikation och professionalism.

 

Svenska pastorer föredrar att demonstrera sin obarmhärtighet och ondska istället för att vilja hjälpa. I stället för att bekänna sina tillkortakommanden och tackla församlingsproblemen inom svensk kyrklighet väljer svenska pastorer att exkommunicera sanningsanförarna. I stället för att stödja evangelisation väljer svenska pastorer att bannlysa evangelisterna. Allt fler svenska pastorer förefaller anamma feministteologins och pro-gayteologins heresi än att erkänna naturliga och Gudsordnade genusroller och Biblisk sexualetik. Svenska präster tycks hellre vilja välsigna homosexuella partnerskap och liknande avskyvärda skamligheter än att forma kristet lärjungamässiga församlingar. Svenska pastorer begår äktenskapsbrott, skilsmässa och välsignar trolösa omgiften, men vägrar att bistå ogifta män och kvinnors efterfrågan om hjälp för att underlätta inledande av kristna äktenskap. I stället för ödmjuk och ärlig kommunikation väljer svenska pastorer lögn, förtal och nonchalans.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

 

Finns en kristen kyrka i Stockholm som vill avhjälpa båda behoven?

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev kan tillgås via webbplatsen:   www.kyrkor.be.