Sent:   Tuesday, July 25, 2006 9:00 AM

Subject:   101:a Vädjan om hjälp.

 

 

101:a  Vädjan om hjälp.

 

 

Institutioner i Stockholm

 

Hej!

 

Hundraförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 100:e vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkor utanför Stockholmsregionen. En Missionskyrka utanför Stockholmsregionen svarade naivt En tänkbar förklaring till de uteblivna svaren är därför enligt mitt tycke just detta att breven har så hög SPAM-faktor: 1. Avsändaren är opersonlig 2. Rubriken är inte mycket bättre 3. Mottagaradressen är inte personlig. Jag föreslår att du lägger lite tid på att ringa in församlingarna i Stockholm, varför inte börja med dem i din närhet? Adressera dem sedan enskilt med en personlig avsändaradress.Att ingen svensk pastor vill hjälpa kan inte förklaras genom att mina brev skulle uppfattas som opersonliga. De flesta svenska pastorer har besvarat min vädjan om hjälp med oförskämdheter, hotelser, fördomsfullhet, okunskap om människan och okunskap om Gud, och med falska anklagelser mot min person. Det är därför inte brevets Spam-faktor som felar. Svenska pastorer och svenska präster bör istället omvända sig till Gud och därmed vilja välkomna och hjälpa. Svenska prästers ovilja att hjälpa sin nästa och svenska pastorers bristande barmhärtighet sanktioneras inte i Kristi evangelium. Av svenska prästers och svenska pastorers svarsbrev att döma kan man konstatera att svenska pastorer och svenska präster saknar tillräckligt vett i huvudet och kärlek i hjärtat.

 

En godhjärtad pastor i Metodistkyrkan utanför Stockholmsregionen uppmanar följande till samtliga pastorer Till ALLA på Torstens maillista. Nu har Torsten sänt oss 100 mail där han vädjar om hjälp i sin förtvivlan, där han längtar efter en fungerande församlingsgemenskap samt en livskamrat. Även om vi inte tycker oss kunna hjälpa rent konkret, så hoppas jag att vi alla som fått del av hans 100 mail verkligen också dagligen ber för Torsten om att en förändrig ska komma i hans förtvivlade livssituation. Låt oss alla lägga fram honom (utan att namnge honom) i våra olika gudstjänster kommande söndag.” Denna pastors omsorgsfulla propå är konstruktiv. Jag är mycket tacksam för denna ovanliga svenska pastors existens och förslag, men vill samtidigt understryka både möjligheten (kyrkor.be/051118.htm) och nödvändigheten av konkret hjälp. Gud kan påverka någon kristen kvinna i Sverige till att vilja samtala och umgås med mig, alternativt att Gud finner och sänder en kristen kvinna från annat land till Sverige. Också jag tror på bönens kraft, och vände mig därför till några hundra megakyrkor i USA ett par månader sedan med uppmaningen att bedja för de svenska pastorerna. ”Pray for compassionate pastors within Sweden. Pray for a church in Sweden that will want to welcome and assist.Amerikanska pastorer, i kontrast till svenska pastorer, svarade medmänskligt, uppmuntrande, respektfullt, med löften att bedja och med bekräftelser på att de har bett. Låt oss ta lärdom från kristna pastorer i andra nationer. Här är några exempel från dessa icke-svenska pastorer:

 

·          I will continue to pray for you as you go forth with courage to break mindsets and empty traditions.

 

·          I praise God for your passion for the expansion of the gospel in Sweden. We certainly pray with you that God raise up men and women after His heart to reach the lost in that area.

 

·          We pray for the Lord’s church in Sweden. Father, have your way, your will shall be done and the needs of your people shall be met. We thank you for Brother Torsten who cries out to you on behalf of your people with the love of Christ. Your word says when we cry out to you, you will listen. “For we walk by faith, not by sight.” 2Cor. 5:7. We come against that spirit of deception that blinds the pastors and churches that attempts to block the flow of your spirit which is freely given. Break the stronghold that has your people in bondage. Release your power that will reveal the truth of the True Living God. God have mercy and extend your grace in Jesus Name.

 

·          We will be happy to pray for a church to come to your area that will help people to know the love of Jesus Christ.

 

·          I regret to inform you that we do not have any church referrals for Sweden, although we will keep you on our prayer list here.

 

·          We have received your prayer request and the prayer team considers it an honor to go with you to our Lord. Father we join Torsten in asking for pastors in Sweden after your own heart. Jeremiah 3:15 Then I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding.

 

·          We ask our Almighty God to pour His truth and compassion into the churches of Sweden. We pray that He will raise up and strengthen godly Pastors of Sweden in preaching the truth of the Bible and in ministering with compassion to the sick and broken hearted. May the Holy Spirit lead you, Torsten, into a closer fellowship with Christ and to a loving and compassionate church family. May His good promises be fulfilled in your life. In Christ’s precious Name we pray. Amen.

 

·          Thank you for your prayer request. We stand in agreement with you! […] Father, in Jesus' Name, I agree with Torsten Nenzen concerning his request for compassionate pastors within Sweden and for a church in Sweden that will want to welcome and assist.

 

·          I will pray for the pastors in Sweden to be more compassionate. We know that to be more like Jesus, these Pastors must become as compassionate as Jesus was. This is in their process of sanctification. It seems to me that we should try to be building our relationship with Jesus through the Church. We will certainly pray for a church in Sweden which will follow in our Church's footsteps and develop a ministry which will help singles develop a relationship with Christ Jesus.

 

·          Father God, I bring my brother's need before you right now & I am asking You to move in his behalf. He has tried unsuccessfully to find friendship and desires a relationship with a Christian woman. Father it was you who said in the beginning "it is not good for man to be alone." With that in mind I ask You to move for Torsten and give him a lovely Christian woman to love him dearly and share her life with him and the work of God. Lead him to the right place at the right time. Give him good Christian fellowship. Meet every need that he has in Jesus Name and for your glory, Amen!

 

·          I wanted to let you know that we received your email. I have forwarded it to our prayer room, where for the next 30 days, the prayer warriors in there will begin the day agreeing in prayer for each need that you have mentioned.

 

·          Yes we will be glad to pray and agree with you for the right Christian partner the Lord has prepared for you.

 

·          My prayer to you today is that you find a true Christian relationship and that God will provide the means of establishing a Church with passionate Pastors who will welcome and assist. Through Christ all things are possible.

 

·          I praise God that you are saved and have just now prayed for your difficult situation in Sweden. I find it odd that pastors will not welcome you into their congregations but I guess that it is a cultural difference.

 

·          I’ll pray for you today. It sounds like a challenging situation that you have been facing. If I hear of any churches in Sweden that can help you, I’ll be sure to forward them your direction.

 

·          We will pray for compassionate pastors not only in Sweden but for compassionate pastors everywhere. We will pray that you will be able to find a church home soon.

 

·          We here in the U.S.A. are not far behind you. We, as a nation, are rejecting God's awesome love too in our society. IT'S JUST PLAIN CRAZY !!! So please pray for us here too, ok ?

 

Ingen kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 100:e vädjan om hjälp.

 

Några pastorers lögner och ondska, och sedermera övriga kyrkors ovilja till kommunikation och förvägrad hjälp, har vållat samt befäster inte endast en personligt olycklig livssituation men också betraktelsen av svenska pastorer som obarmhärtiga. Jag vill därför vädja till Stockholms kyrklighet att omvända sig från denna ondska genom förnuft och godhet, inte endast av personliga skäl, men även som ett gott vittnesbörd för de observatörer som ännu inte har välkomnat Jesus Kristus som sin personlige frälsare. Svenska pastorer förfogar över en god seger för svensk kyrklighet och ett gott vittnesmål i denna följetong, genom att avslutande vilja hjälpa. Kommunikation är botemedlet för kommunikationsbrist, en problemlösande förutsättning och pragmatiskt nödvändigt. Någon pastor måste faktiskt kommunicera en vilja att välkomna samt en vilja att konkret hjälpa. Jag vädjar därför till någon kristen kyrka som vill hjälpa att också meddela det, så att den kyrkan kan träffa mig för samtal.

 

Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen 2002 ifrån en av Pingströrelsens sekteristiska församlingar, och Pingstkyrkan Filadelfia Stockholms försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag enträget vädjat till Stockholms kyrkor om hjälp. Ingen kyrka, emellertid, erbjuder att avhjälpa de två behoven.

 

Några svenska pastorer uppfattas bedöma Torsten som psykiskt utvecklingsstörd. En svensk pastor befarar att Torstens behov är för mycket resurskrävande för intagning till sin församling. Södermalmskyrkan har beslutat att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom han inte kan intyga ovillkorligt förtroende till Södermalmskyrkans pastorer och därför avvisas Torstens ansökan om medlemskap. Stockholm Vineyard anklagar Torsten för problem med sina känslor samt att Torsten inte är ”den sortens” person som Vineyard vill godkänna. Svensk sjukvård klassificerar Torsten som personlighetsstörd samt att Torsten har stora svårigheter i kontakten med andra människor” och ”tankeinnehåll av viss vanföreställningskaraktär”.

 

Dessa svenska pastorer saknar förstånd och omdöme. Svensk sjukvård saknar i detta medicinsk indikation och professionalism.

 

Svenska pastorer föredrar att demonstrera sin obarmhärtighet och ondska istället för att vilja hjälpa. I stället för att bekänna sina tillkortakommanden och tackla församlingsproblemen inom svensk kyrklighet väljer svenska pastorer att exkommunicera sanningsanförarna. I stället för att stödja evangelisation väljer svenska pastorer att bannlysa evangelisterna. Allt fler svenska pastorer förefaller anamma feministteologins och pro-gayteologins heresi än att erkänna naturliga och Gudsordnade genusroller och Biblisk sexualetik. Svenska präster tycks hellre vilja välsigna homosexuella partnerskap och liknande avskyvärda skamligheter än att forma kristet lärjungamässiga församlingar. Svenska pastorer begår äktenskapsbrott, skilsmässa och välsignar trolösa omgiften, men vägrar att bistå ogifta män och kvinnors efterfrågan om hjälp för att underlätta inledande av kristna äktenskap. I stället för ödmjuk och ärlig kommunikation väljer svenska pastorer lögn, förtal och nonchalans.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

 

Finns en kristen kyrka i Stockholm som vill avhjälpa båda behoven?

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev kan tillgås via webbplatsen:   www.kyrkor.be.