Sent:   Friday, March 31, 2006 7:00 AM

Subject:   68:e Vädjan om hjälp.

 

 

68:e  Vädjan om hjälp.

 

Institutioner i Stockholm

 

Hej!

 

Sextioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 67:e vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkor utanför Stockholmsregionen. En ekumenisk kyrka utanför Stockholm förklarade ”…om nu ingen kyrka har visat dig intresse, så tycker jag att du skall söka upp en kyrka som du trivs i och sedan är det ju så att gå till en kyrka och var med i dess verksamhet går ju alldeles utmärkt utan att i början vara medlem.Kristna är lärjungar till Kristus. Lärjungar till Jesus Kristus vill göra Jesu vilja. Jesus vill frälsa och hjälpa människor. Lokala kyrkor som inte vill hjälpa människor saknar därför ett av lärjungaskapets kriterier. Jag söker en lokal kyrka med ansvarstagande lärjungar till Jesus Kristus. Eftersom ett av de kristna kännetecknen (intresse/vilja att hjälpa) hittills saknas i samtliga kristna kyrkor i Stockholm, fortsätter min vädjan för ändring. (Vänligen läs mitt tidigare brev i sin helhet: kyrkor.be/051118.htm)

 

Även två kyrkor inom Stockholmsregionen besvarade den 67:e vädjan om hjälp. En missionsförsamling i Stockholmsregionen stratifierade missionskyrkans tydliga svar:

”erbjudande om församlingsmedlemskap – JA

möjlighet till samtal – JA

lärjungagemenskap – NEJ

äktenskapsförmedling – NEJ

samt förklarade sin kyrkas nekande till lärjungagemenskap ”…gemenskap med kristna lärjungar fungerar inte här. En hetsig förortsmiljö där folk knappt hinner mötas för att fira gudstjänst. Även om de längtar efter mer så förmår de inte mer – mer än någon enstaka gång.”, och medgav dilemmat med tillståndet i sin kyrka ”Om det kan man fundera mycket. Men tyvärr inte hitta någon lösning just nu.” Distinktion mellan ’kristna’ och ’lärjungar till Kristus’ är ett vanligt förekommande missförstånd. Lärjungaskap med Jesus Kristus är inte ett valbart komplement till kristen tro med bekännelse. Både tron på Kristus och viljan till Jesu gärningar tillhör livet med Kristus (Jak.2:20). Däremot är det ansvarstagande lärjungaskapet mellan kristna (accountable discipleship) en naturlig följd av viljan till Jesu efterföljelse. Gud samverkar med den pånyttfödda människans vilja till helgelse och förblivande i Kristus. Viljan avgör. Om insikten om viljans betydelsefullhet hade funnits, kunde Missionsförsamlingen ha svarat JA också till förfrågan om lärjungagemenskap och kontaktförmedling. En metodistkyrka i Stockholm svarade att metodistkyrkan ”inte på något sätt kommer att kunna hjälpa dig i dina förfrågningar”.

 

En sinnrik rubrik till en artikel i en Stockholmstidning inspirerade till återbesök för enskild utfrågning i Stockholms Moské 060329. Moskéns representant artigt redogjorde för moskéns sociala ansvarstagande för muslimernas äktenskapslystnad. Stockholms Moské bistår muslimska singlar genom personlig kontaktförmedling. Moskéns kontaktförmedlingsmetod involverar förmedlarens aktiva rekommendation utifrån bägge parters frivilligt lämnade persondata och parternas relation till moskén. När dessa islamistledare som saknar personlig Gudsrelation ändå förstår att göra det medmänskligt rätta genom att hjälpa islamistiska ensamstående till äktenskap, hur mycket mer borde då inte kristna pastorer i Sverige inse att visa barmhärtighet till kristna singlar i behov av äktenskap.

http://www.city.se/ArticlePages/200603/28/20060328200241_City264/20060328200241_City264.dbp.asp

 

Några pastorers lögner och ondska, och sedermera övriga kyrkors ovilja till kommunikation och förvägrad hjälp, har vållat samt befäster inte endast en personligt olycklig livssituation men också betraktelsen av svenska pastorer som obarmhärtiga. Jag vill därför vädja till Stockholms kyrklighet att omvända sig från denna ondska genom förnuft och godhet, inte endast av personliga skäl, men även som ett gott vittnesbörd för de observatörer som ännu inte har välkomnat Jesus Kristus som sin personlige frälsare. Svenska pastorer förfogar över en god seger för svensk kyrklighet och ett gott vittnesmål i denna följetong, genom att avslutande vilja hjälpa. Kommunikation är botemedlet för kommunikationsbrist, en problemlösande förutsättning och pragmatiskt nödvändigt. Någon pastor måste faktiskt kommunicera en vilja att välkomna samt en vilja att konkret hjälpa. Jag vädjar därför till någon kristen kyrka som vill hjälpa att också meddela det, så att den kyrkan kan träffa mig för samtal.

 

Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen 2002 ifrån en av Pingströrelsens sekteristiska församlingar, och Pingstkyrkan Filadelfia Stockholms försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag enträget vädjat till Stockholms kyrkor om hjälp. Ingen kyrka, emellertid, erbjuder att avhjälpa de två behoven.

 

Några svenska pastorer uppfattas bedöma Torsten som psykiskt utvecklingsstörd. En svensk pastor befarar att Torstens behov är för mycket resurskrävande för intagning till sin församling. Södermalmskyrkan har beslutat att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom han inte kan intyga ovillkorligt förtroende till Södermalmskyrkans pastorer och därför avvisas Torstens ansökan om medlemskap. Stockholm Vineyard anklagar Torsten för problem med sina känslor samt att Torsten inte är ”den sortens” person som Vineyard vill godkänna. Svensk sjukvård klassificerar Torsten som personlighetsstörd samt att Torsten har stora svårigheter i kontakten med andra människor” och ”tankeinnehåll av viss vanföreställningskaraktär”.

 

Dessa svenska pastorer saknar förstånd och omdöme. Svensk sjukvård saknar i detta medicinsk indikation och professionalism.

 

Svenska pastorer föredrar att demonstrera sin obarmhärtighet och ondska istället för att vilja hjälpa. I stället för att bekänna sina tillkortakommanden och tackla församlingsproblemen inom svensk kyrklighet väljer svenska pastorer att exkommunicera sanningsanförarna. I stället för att stödja evangelisation väljer svenska pastorer att bannlysa evangelisterna. Allt fler svenska pastorer förefaller anamma feministteologins och pro-gayteologins heresi än att erkänna naturliga och Gudsordnade genusroller och Biblisk sexualetik. Svenska präster tycks hellre vilja välsigna homosexuella partnerskap och liknande avskyvärda skamligheter än att forma kristet lärjungamässiga församlingar. Svenska pastorer begår äktenskapsbrott, skilsmässa och välsignar trolösa omgiften, men vägrar att bistå ogifta män och kvinnors efterfrågan om hjälp för att underlätta inledande av kristna äktenskap. I stället för ödmjuk och ärlig kommunikation väljer svenska pastorer lögn, förtal och nonchalans.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

 

Finns en kristen kyrka i Stockholm som vill avhjälpa båda behoven?

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev kan tillgås via webbplatsen:   www.kyrkor.be.