Sent:   Tuesday, March 28, 2006 7:00 AM

Subject:   67:e Vädjan om hjälp.

 

 

67:e  Vädjan om hjälp.

 

Institutioner i Stockholm

 

Hej!

 

Sextiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 66:e vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkor utanför Stockholmsregionen. En Pingstkyrka hotade ”Jag har fått tillräckligt många dylika brev och tänker inte finna mig i detta längre. Nästa brev hamnar hos polisen. Varje pastor som störs av denna vädjan och som har kommunicerat önskan att undslippa ytterligare vädjandebrev har respekterats. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen svarade.

 

Framtida svensk kristenhet påverkas av samtida kristna läroanstalter. Där liberal bibelsyn dominerar frodas alltid irrläror, men även där sund evangelikal bibelsyn företräds gror diskrepans mellan lära och liv. Exempel på kristna skolor från vardera kategori i Stockholm är Teologiska Högskolan i Stockholm (THS) respektive Credo Akademin.

 

Liberalteologiska THS diskriminerande särbehandlar antagning till studieplats genom att anföra speciella antagningsvillkor, utöver Högskoleverkets allmänna och särskilda antagningsvillkor, för mig som offentligt deklarerar att homosexualitet är en skada och synd. THS rektor utkrävde 050912 ett personligt behörighetsvillkor. THS specialkrav lyder ”[Jag] har […] beslutat följande för att din ansökan över huvud taget skall behandlas: […] Du avger en tydlig och egenhändigt undertecknad skrivelse där du beklagar och tar avstånd från ditt agerande när det gäller de bägge brev om din syn på homosexualitet som du sände ut per mail till våra studenter. Det skall framgå att du nu inser att handlandet var felaktigt.” THS anför också särskilt rigorös språkkontroll genom att underkänna mina kunskaper i svenska språket, men Verket för Högskoleservice styrker uppfattningen att THS bör ha felbedömt mina svenska språkkunskaper. THS missgynnande särbehandlingar är i realiteten repressalier mot den offentliga bekännelsen att homosexualitet är en synd mot Gud.

 

En anställd filosofilärare vid den i övrigt sunt apologetiska Akademins bibelskola avslöjade 050109 sin personliga grundattityd genom en bedräglig intention att försvåra möjligheten till äktenskap ”Jag har svårt att av hjärtat rekommendera dig till någon tjej och jag skulle avråda tjejer att gifta sig med dig.” samt filosofilärarens grundlösa åsikter ”Du är knepig, hård och har lätt att anklaga utan fog.” En feministteolog vid Akademin förrädiskt undervisade studenterna sexton lektionstimmar i feministisk teologi. Trots diskrepansen mellan teori och praktik företräder Akademin ändå överlag tillförlitligt försvar av kristendom.

 

För att Sveriges framtida kristna ledarskap bättre ska förmå att trovärdigt leda människor till Kristus fordras dels mindre heretiskt undervisande högskolor men också större korrespondens mellan bibelskolors lära och handling.

 

Några pastorers lögner och ondska, och sedermera övriga kyrkors ovilja till kommunikation och förvägrad hjälp, har vållat samt befäster inte endast en personligt olycklig livssituation men också betraktelsen av svenska pastorer som obarmhärtiga. Jag vill därför vädja till Stockholms kyrklighet att omvända sig från denna ondska genom förnuft och godhet, inte endast av personliga skäl, men även som ett gott vittnesbörd för de observatörer som ännu inte har välkomnat Jesus Kristus som sin personlige frälsare. Svenska pastorer förfogar över en god seger för svensk kyrklighet och ett gott vittnesmål i denna följetong, genom att avslutande vilja hjälpa. Kommunikation är botemedlet för kommunikationsbrist, en problemlösande förutsättning och pragmatiskt nödvändigt. Någon pastor måste faktiskt kommunicera en vilja att välkomna samt en vilja att konkret hjälpa. Jag vädjar därför till någon kristen kyrka som vill hjälpa att också meddela det, så att den kyrkan kan träffa mig för samtal.

 

Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen 2002 ifrån en av Pingströrelsens sekteristiska församlingar, och Pingstkyrkan Filadelfia Stockholms försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag enträget vädjat till Stockholms kyrkor om hjälp. Ingen kyrka, emellertid, erbjuder att avhjälpa de två behoven.

 

Några svenska pastorer uppfattas bedöma Torsten som psykiskt utvecklingsstörd. En svensk pastor befarar att Torstens behov är för mycket resurskrävande för intagning till sin församling. Södermalmskyrkan har beslutat att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom han inte kan intyga ovillkorligt förtroende till Södermalmskyrkans pastorer och därför avvisas Torstens ansökan om medlemskap. Stockholm Vineyard anklagar Torsten för problem med sina känslor samt att Torsten inte är ”den sortens” person som Vineyard vill godkänna. Svensk sjukvård klassificerar Torsten som personlighetsstörd samt att Torsten har stora svårigheter i kontakten med andra människor” och ”tankeinnehåll av viss vanföreställningskaraktär”.

 

Dessa svenska pastorer saknar förstånd och omdöme. Svensk sjukvård saknar i detta medicinsk indikation och professionalism.

 

Svenska pastorer föredrar att demonstrera sin obarmhärtighet och ondska istället för att vilja hjälpa. I stället för att bekänna sina tillkortakommanden och tackla församlingsproblemen inom svensk kyrklighet väljer svenska pastorer att exkommunicera sanningsanförarna. I stället för att stödja evangelisation väljer svenska pastorer att bannlysa evangelisterna. Allt fler svenska pastorer förefaller anamma feministteologins och pro-gayteologins heresi än att erkänna naturliga och Gudsordnade genusroller och Biblisk sexualetik. Svenska präster tycks hellre vilja välsigna homosexuella partnerskap och liknande avskyvärda skamligheter än att forma kristet lärjungamässiga församlingar. Svenska pastorer begår äktenskapsbrott, skilsmässa och välsignar trolösa omgiften, men vägrar att bistå ogifta män och kvinnors efterfrågan om hjälp för att underlätta inledande av kristna äktenskap. I stället för ödmjuk och ärlig kommunikation väljer svenska pastorer lögn, förtal och nonchalans.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

 

Finns en kristen kyrka i Stockholm som vill avhjälpa båda behoven?

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev kan tillgås via webbplatsen:   www.kyrkor.be.