Sent:   Friday, December 23, 2005 9:00 AM

Subject:   40:e Vädjan om hjälp.

 

 

40:e  Vädjan om hjälp.

 

Institutioner i Stockholm

 

Hej!

 

Fyrtionde gången (tidigare 051220, 051216, 051213, 051209, 051206, 051202, 051129, 051125, 051122. 051118, 051115, 051111, 051108, 051104, 051101, 051028, 051025, 051021, 050921, 050916, 050909, 050902, 050826, 050819, 050812, 050805, 050721, 050714, 050622, 050608, 050507, 050309, 050302, 050222, 041130, 040817, 040501, 040225, 031112) vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 39:e vädjan om hjälp kommenterades av sex kyrkor utanför Stockholmsregionen. I stället för att tillrättavisa de kyrkor som skadar eller som irrationellt vägrar att vilja hjälpa, missriktat kritiserar en välvillig pastor istället den som vädjar om hjälp. Den missförstående pastorn svarade bl.a. ”Vi har tagit upp dina böneämnen […] Då vi vet att Gud både hör och svarar på bön så bör något ske också i ditt liv och i din situation. Om du är öppen för att ta emot det Gud vill göra? Då du nu så ofta kör ut dessa mail så lär han väl inte hinna med mellan varven. Du tar ju saken i egna händer. Behöver inte hans hjälp mao. Varför då be om hjälp i olika församlingar?” Bön är en grund till frambringande av Guds vilja i skapelsen. Gud besvarar bön endera via samverkande gärningar inom naturlagarna eller allsmäktigt via övernaturliga företeelser. Företrädesvis verkställs Guds vilja genom människors samverkande vilja i överlåtelse av sina naturliga förutsättningar till Guds tjänst. Man kan utgå ifrån att varje behov enligt Guds skapelse motsvaras av något i verkligheten som kan fylla respektive behov. Varje människa har naturliga (kroppsliga och själsliga) behov samt övernaturliga (andliga) behov. Naturliga behov motsvaras vanligtvis av naturliga lösningar och övernaturliga behov motsvaras alltid av övernaturliga lösningar (ej gnosticismens kosmiska dualism!). Gudsrelationen är övernaturlig men mänskliga relationer är naturliga. Exempelvis motsvaras behoven av lärjungamässig gemenskap och kontaktförmedling av händelser som uttrycks viljemässigt och naturligt; lösningarna är inte ofrivilliga, omedvetna, stokastiska eller övernaturliga fenomen. Behoven av församlingstillhörighet och äktenskap motsvaras av naturliga lösningar, och åtgärderna verkställs slutgiltigt därför också naturligt - genom en kyrkas vilja att välkomna och att hjälpa. Att tillbedja Gud är livsnödvändigt och bön är en grund för Guds viljas verkställighet. Men vänligen inse även det pragmatiskt nödvändiga - att någon pastor faktiskt måste kommunicera en vilja att välkomna samt en vilja att konkret hjälpa. En annan pastor kortfattat skrev ”Sluta skicka spam till mig!!!!!!!! Ingen kyrka inom Stockholmsregionen svarade den 39:e vädjan om hjälp.

 

Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen i november 2002 ifrån en av Pingströrelsens sekteristiska församlingar, och Filadelfia Stockholms försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag vädjat till Stockholms kyrkliga institutioner om hjälp att finna en kristen kyrka som vill hjälpa båda behoven.

 

Sammanfattningsvis: Vineyard ville inte godkänna personen Torsten. Pingströrelsens Karisma-sekt grundlöst uteslöt Torsten. Pingst ffs och Filadelfiakyrkan tordes inte ta ställning för sanningen och erkänna ansvar. Trosrörelsens Södermalmskyrka krävde ovillkorligt förtroende och ratade Torsten. Ingen kyrklig institution i Stockholm uttrycker en vilja att hjälpa Torsten med dessa två behov.

 

Svensk försäkringskassa tror att Torsten är personlighetsstörd. Ett flertal svenska pastorer i Stockholm uppfattas att bedöma Torsten som psykiskt utvecklingsstörd. En specifik pastor i Stockholm, utan att ha träffat Torsten, skriftligen befarar att Torstens behov är för mycket resurskrävande för intagning till sin församling. Södermalmskyrkan fastställer att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom han inte kan intyga sitt ovillkorliga förtroende till Södermalmskyrkans pastorer – och därför avvisar kyrkan Torstens ansökan om medlemskap efter en 4-årigt regelbunden församlingsbekantskap. Församlingen Stockholm Vineyard anklagar Torsten för problem med sina känslor samt att Torsten inte är ”den sortens” person som Vineyard vill godkänna.

 

Dessa domar om Torsten saknar ännu korrekt objektiva motiveringar. Pastorsomdömena är oförståndiga och grundlösa. Landstingets diagnos saknar medicinsk indikation. Pastorsanklagelserna är inte sanna.

 

Svensk sjukvård klassificerar min sorg över det psykosociala förhållandet i avsaknad av en äktenskaplig livskamrat som en ospecificerad personlighetsstörning. Svensk sjukvård skildrar min sörjda ensamhet i frånvaro av kyrklig tillhörighet och kyrkligt lärjungamässig gemenskap som ”stora svårigheter i kontakten med andra människor”. Svensk sjukvård framställer min bekännelse till evangelikal kristen tro som ”tankeinnehåll av viss vanföreställningskaraktär”. Svensk sjukvård är likväl inte unik i avseende till problematiskt relaterande till kristen tro. Också i andra stater förekommer att människor med kristen bekännelse förklaras sinnessjuka. Allmän kyrklig undfallenhet i socialt och psykosocialt samhällsansvar och några svenska pastorers ondska har i mitt fall bidragit till den svenska sjukvårdens missuppfattning och grova förväxling av sjukdomsklassifikation.

 

Några svenska pastorer och präster saknar tillräckligt moraliskt mod för att erkänna sina onda gärningar, oförstånd och passivitet som synd.

 

·         Jesus sade: ”Allt vad de [bibelförkunnare] lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte.”  (Matt.23:3)

·         Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?  (Jak.2:20)

 

Några svenska pastorer räds sanningen. Andra svenska pastorer saknar kurage att tillrättavisa pastorers lögner och att konstruktivt avslöja kyrklig falskhet, hyckleri och ondska. Pingstpastorers pastorskarriärer och samfundslojalitet kan uppfattas att värderas som mer betydelsefulla än sanning och rätt. Oförnuftiga kyrkliga ledare och svenska prästers ogudaktighet förleder människor till obarmhärtigheternas och lögnernas dårskap.

 

·         …till sanning brukar de inte sin makt i landet.  (Jeremia 9:3)

·         Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar.  (Ef.4:25)

 

Svenska prästers ovilja att hjälpa sin nästa och svenska pastorers bristande barmhärtighet sanktioneras inte i Kristi evangelium (Lukas 10:25-37).

 

·         Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig", fastän du kunde hjälpa genast.  (Ords.3:27-28)

 

Gud vill gott för Sverige, men Sveriges svenska pastorer väljer i många avseenden det onda. Kyrkans ansvar innefattar att hjälpa människor. Att kunna hjälpa och samtidigt inte vilja hjälpa saknar Bibliskt stöd. Att förkunna barmhärtighet och kärlek men samtidigt praktisera obarmhärtighet och likgiltighet är hyckleri.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som vill välkomna mig. Jag söker samtidigt kristna lärjungars hjälp i letandet efter en kvinna för äktenskap. Att en kristen person vill dela gemenskap med andra kristna är både naturligt och bibliskt rätt. Att en kristen man vill gifta sig med en kristen kvinna är också bibliskt rätt och internationellt betraktat som naturligt. Att bistå sökandet efter en kristen livskamrat av motsatt kön är gott och enkelt.

 

 

Vill en kristen kyrka i Stockholm hjälpa båda behoven?

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev kan tillgås via webbplatsen:   www.kyrkor.be.