Sent:   den 21 september 2005 10:08

Subject:   21:a Vädjan om hjälp.

 

Vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap med gemenskap.

 

 

Kyrkliga institutioner i Stockholm

 

Hej!

 

Tjugoförsta gången (tidigare 050916, 050909, 050902, 050826, 050819, 050812, 050805, 050721, 050714, 050622, 050608, 050507, 050309, 050302, 050222, 041130, 040817, 040501, 040225, 031112) vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Några svenska pastorer fortsätter att skada och försvåra. Till gagn för maliciösa svenska pastorers skadeglädje kan bekräftas att internetleverantören nu har avstängt och svartlistat mig ifrån fortsatt åtkomst till internet. En medmänsklig muslimsk familj i utlandet har därför valt att till min hjälp riskera deras internetuppkoppling för ändamålet.

 

Det föregående tjugonde brevet kommenterades av trettioåtta kyrkliga representanter. Några pastorskommentarer visar på insikt om tillståndet i nationen. Oförståelsen kan dock bedömas som utbredd och stämningen i några av breven kan uppfattas som irriterat. Några En svensk pastor skriver ”Sluta skicka dessa mail !!!!!!”, en annan svensk pastor skriver ”Sluta skicka dina konstiga mail.”, en tredje svensk pastor meddelar ”SLUTA SKICKA DETTA MEDDELANDE TILL MIN E-POSTADRESS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” och en fjärde svensk pastor hotar ”Hörsammar du inte det och tar bort mig från dina utskick kommer jag att vidta andra åtgärder.” Varje kommentator har av mig naturligtvis besvarats enskilt och respekterats.

 

Offentligt missförstod en pastor tillhörande Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm (en arrogant antikatolsk kyrka) det föregående tjugonde brevet genom dennes beskyllning om vilseledande information från mig. Vart och ett av mina brev, däremot, förhåller sig sant enligt verkligheten. Ingen kyrka i Stockholmsregionen kommenterade med avseende till ”Det föregående nittonde brevet…”, som korrekt står skrivet i mitt brev. Tre månader sedan studerade jag denna anti-Romerskkatolska kyrkas bitvis häpnadsväckande bekännelseskrifter och tillskickade pastorn specifika frågor angående dess teologi. Denna anklagande kyrka valde dock att inte besvara dessa frågor.

 

Tyvärr valde även en annan kyrka i Stockholm att spekulerande besvara offentligt. Denna kyrka har missat att läsa det brev som tillskickades kyrkan 050302. Om pastorn i stället hade läst brevet skulle han där fått besvarat sin fundering kring praktiska möjligheter att hjälpa. I det brevet dementeras också den svenskförvirrade tanken om en kyrkas utväljande av hustru.

 

Vänligen missförstå inte avsikten med detta vädjande brev. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap. Den begynnande lösningen är att en sunt Bibelförkunnande kyrka i Stockholmsregionen deklarerar den nödvändiga församlingsattityden att vilja hjälpa. Någon annan inställning än viljan att hjälpa kan jag tyvärr inte godkänna från en kristen kyrka.

 

Vänligen missförstå inte heller dessa fakta; endast en kyrka i Stockholmsregionen har någonsin meddelat en vilja att hjälpa båda två behov. Detta faktum meddelades till 50 kyrkor i Stockholmsregionen den 2 mars 2005 (vänligen läs bifogad pdf-fil). Kyrkans namn är Kraftkällan. Jag besökte församlingen och har individuellt till dess pastor delgivit synpunkter med förklaring till varför jag valde, trots kyrkans naturligt medmänskliga inställning, att tillsvidare fortsätta sökandet av en lokal kyrkotillhörighet.

 

Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen i november 2002 ifrån en av Pingst ffs sekteristiska församlingar, och Filadelfia Stockholms försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag vädjat till Stockholms kyrkliga institutioner om hjälp att finna en kristen kyrka som vill hjälpa båda behoven.

 

Sammanfattningsvis: Vineyard ville inte godkänna Torsten. Pingströrelsens Karisma-sekt grundlöst uteslöt Torsten. Pingst ffs och Filadelfiakyrkan tordes inte erkänna och ta ställning för sanningen. Trosrörelsens Södermalmskyrka krävde ovillkorligt förtroende och ratade Torsten. Ingen kyrklig institution i Stockholm har uttryckt en vilja att hjälpa Torsten med dessa två behov.

 

Stockholms läns landsting och svensk försäkringskassa tror att Torsten är personlighetsstörd. Ett flertal svenska pastorer i Stockholm uppfattas att bedöma Torsten som psykiskt utvecklingsstörd. En specifik pastor i Stockholm, utan att ha träffat Torsten, skriftligen befarar att Torstens behov är för mycket resurskrävande för intagning till sin församling. Södermalmskyrkan fastställer att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom han inte kan intyga sitt ovillkorliga förtroende till Södermalmskyrkans pastorer – och därför avvisar kyrkan Torstens ansökan om medlemskap efter en 4-årigt regelbunden församlingsbekantskap. Församlingen Stockholm Vineyard, genom den pastor som nu är pastor i Elimkyrkan Stockholm, anklagar Torsten för problem med sina känslor samt att Torsten inte är ”den sortens” person som Vineyard vill godkänna.

 

Dessa domar om Torsten saknar ännu korrekt objektiva motiveringar. Pastorsomdömena är oförståndiga och grundlösa. Landstingets diagnos saknar medicinsk indikation. Pastorsanklagelserna är inte sanna.

 

Varför ljuger pastorer i Stockholm?

 

·         Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar.  (Ef.4:25)

 

Varför vågar inte pastorer och präster i Stockholm erkänna sina onda gärningar, oförstånd och passivitet som synd?

 

·         Jesus sade: ”Allt vad de [bibelförkunnare] lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte.”  (Matt.23:3)

·         Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?  (Jak.2:20)

 

Prästers ovilja att hjälpa sin nästa och pastorers bristande barmhärtighet sanktioneras inte i Kristi evangelium (läs Lukas 10:25-37).

 

·         Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig", fastän du kunde hjälpa genast.  (Ords.3:27-28)

 

Skulle inte Stockholms pastorers erkännande och omvändelse från sina synder befria pastorerna så som förnyade föredömen i huvudstaden?

 

·         Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.  (1 Joh.1:9)

 

Jesu nåd och rättfärdighet är given till varje pastor och präst som omvänder ifrån sin synd till Kristus. Såsom Herren har förlåtit oss skall även vi förlåta varandra.

 

·         Var goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.  (Ef.4:32)

 

Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som vill välkomna mig. Jag söker samtidigt kristna lärjungars hjälp i letandet efter en kvinna för äktenskap. Att en kristen vill dela gemenskap med andra kristna är naturligt och bibliskt rätt. Att en kristen man vill gifta sig med en kristen kvinna är också bibliskt rätt, naturligt och fortfarande normalt. Att bistå sökandet efter en kristen kvinna som också önskar att gifta sig är gott och enkelt. Kyrkans ansvar innefattar att hjälpa människor. Att kunna hjälpa och samtidigt inte vilja hjälpa saknar dock Bibliskt stöd.

 

Vill någon kristen församling i Stockholm hjälpa?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén