Sent:   Thursday, July 14, 2005 3:32 PM

Subject:  vädjan om hjälp

 

Vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap med gemenskap.

 

 

Kyrkor i Stockholmsregionen

 

Hej.

 

En tolfte gång (tidigare 050622, 050608, 050507, 050309, 050302, 050222, 041130, 040817, 040501, 040225, 031112) vädjar jag till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Efter oförklarlig medlemsuteslutning ifrån en av Pingst ffs sekteristiska församlingar, och Filadelfia Stockholms försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag fortsatt att vädja till Stockholms kyrkor om hjälp att finna en kristen kyrka som vill hjälpa båda behoven.

 

Oförståndiga och obarmhärtiga kyrkliga ledare i Stockholm uttrycker ovilja att hjälpa, genom tank- och hjärtlöshet. Ytterligheterna av Stockholms kyrkliga ledare; passionerade tros-pastorer som bevisar sin tanklöshet och akademiska otros-präster som indikerar en hjärtlöshet, inte endast skadar tilltron till kyrkliga institutioner men även kostar för vårt samhälles skattebetalare.

 

En människa som sörjer ofrivillig ensamhet, längtar efter lärjungamässig gemenskap samt längtar efter en äktenskaplig relation finner naturligtvis tröst genom finnande av lärjungamässig gemenskap och äktenskap. När problemlösningen uteblir genom att ingen kyrka vill hjälpa båda två behoven, tvingas vårt övriga samhälle att bära ett ansvar där kyrkan undviker sitt ansvar. Dilemmat med övriga samhällslösningar är att de verkliga behoven kvarstår; varken Stockholms läns landsting och Svensk Försäkringskassa är kyrkor. Att en relativt ung människa förtidspensioneras därför att ingen kyrka vill hjälpa är inte rätt – varken gent emot individen eller mot övriga samhället.

 

Genom trons fruktbärande gärningar är Guds barn fria från lagens död. Från det äkta olivträdet bröts bort några naturliga grenar för sin otros skull och istället inympades det vilda olivträdets grenar för dess tro. Det älskade Israels fall har varit till rikedom för världens hedningar, så också skall de kyrkliga institutionernas fall vara till frälsning för folken. De kyrkliga institutioner som genom tron lever i fruktan för Guds stränghet står kvar i det äkta olivträdets heliga rot. Men när kyrkliga institutioner inte blir kvar i Guds godhet blir de borthuggna. (inspirerat via Romarbrevet 11: 11-24, 1 Johannesbrevet 3, Jakobs brev 2:14-26)

 

Den kristna kyrkan grundläggande består av relationer; med Gud och med människor - gemenskaper av församlade Kristi lärjungar som tillsammans tillber Gud, tillsammans mognar i lärjungaskapets helgelse, tillsammans hänger sig till lärjungaskapets gemensamma uppdrag, tillsammans uttrycker unikt kompletterande gåvor från Gud och tillsammans växer och bär frukt av, genom och till Gud. Utan mänskliga relationer fungerar inte kristet lärjungaskap på det sätt som Gud vill. En lokal församling kan inte existera i avsaknaden av det kristna lärjungaskapets gemenskap. Kyrkligt ledarskap, däremot, som nitiskt formar församlingskulturer där relationer präglas av sann kommunikation och nådens tjänande i kärlek, leder den lokala församlingen som en fruktbärande gren.

 

Andlig gudstjänst utgör mer än predikantmonologers söndagsmaskerader. Den andliga gudstjänsten involverar hela livets välbehag inför Gud.

 

”Hjälp de heliga med vad de behöver.” (Rom.12:13)

”Älska varandra uppriktigt.” (Rom.12:9)

”Lev i endräkt med varandra.” (Rom.12:16)

 

En av kyrkans skyldigheter är att tjäna sin nästa. Uppgiften att tjäna sin nästa begränsas av förmågan. Skyldigheten att tjäna sin nästa är däremot oberoende av viljan att tjäna. Tjänande av sin nästa är lärjungaskapets plikt – begränsad av förmåga och oberoende av vilja.

 

”Var och en av oss skall tjäna sin nästa,” (Rom 15:2)

”Tjäna varandra i kärlek. Hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv.” (Gal 5:13)

”Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar.” (Joh 13:35)

 

Stockholms kyrkors ovilja att hjälpa saknar förankring till en Biblisk teologi.

 

Jag söker fortfarande en kristen församling i Stockholm som vill välkomna mig och som vill hjälpa i sökandet efter en kvinna för äktenskap. Vill någon församling hjälpa?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén